Przyczyny depresji z punktu widzenia chorego

Janaki Srinivasan, Nicole L. Cohen i Sagar V. Parikh – Patient attitudes regarding causes of depression: implications for psychoeducation Can J Psychiatry 2003;48:493
Statystyki wskazują, że duża depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych w krajach Ameryki Północnej. W Ontario chorobowość związaną z dużą depresją ocenia się na 4.1%, przy czym jedynie połowa chorych szuka pomocy lekarskiej. Z kolei odsetek osób, które otrzymują leki przeciwdepresyjne nie przekracza 25%, a znaczna część chorych nie stosuje się do zaleceń dotyczących farmakoterapii. Te dane mogą wskazywać, że depresja nie jest traktowana przez osoby nią dotknięte jako choroba “biologiczna”.

W sierpniowym wydaniu Canadian Journal of Psychiatry opublikowano wyniki kanadyjskiego badania, którego autorzy analizowali opinie chorych z depresją (n = 102) na temat podłoża ich dolegliwości. Uczestnicy próby wypełniali kwestionariusz, który w 10-punktowej skali oceniał udział czynników biologicznych, psychologicznych, poznawczych i duchowych w patogenezie depresji.

Analiza wyników nie ujawniła jednej dominującej przyczyny zaburzeń psychicznych. Ogólnie, największe znaczenie przypisywano negatywnym doświadczeniom życiowym (średnio 6.55/10 punktów). Opinie różniły się w zależności od profilu demograficznego. Kobiety znacznie częściej traktowały depresję jako chorobę biologiczną. Z kolei osoby starsze częściej zaprzeczały zależności pomiędzy depresją a czynnikami poznawczymi i duchowymi, w tym religijnymi.

Z badania wynika, że z punktu widzenia chorych podłoże depresji jest wieloczynnikowe. Poglądy chorych dotyczące przyczyn depresji nie pokrywają się z obiektywną wiedzą na temat tego zagadnienia. Niemniej, nieuwzględnianie ich znacząco obniża skuteczność leczenia. Poznanie stosunku chorego do choroby jest warunkiem właściwej psychoedukacji, która pozwoli na wybór optymalnej, akceptowanej przez pacjenta, metody leczenia.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2003-08-19