Poprawa w przeżyciu chorych po hospitalizacji z powodu nagłego zatrzymania krążenia

Thomas D. Rea i wsp – Temporary pattern in long term survival after resuscitation from out-of-hospital cardiac arrest Circulation 2003;108:1196
Pozaszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną zgonów sercowych, a ogólna skuteczność reanimacji osób z NZK i przeżycie do wypisu ze szpitala oceniana jest na około 5%.

W ostatnich latach dokonał się istotny postęp w poprawie „łańcucha przeżycia” osób z NZK. Składa się nań dostęp do szybkiego wezwania pogotowia ratunkowego i możliwość wykonania w karetce kardiowersji lub defibrylacji, poprawa wiedzy i częstości stosowania technik reanimacji przez świadków NZK, rozwój intensywnej opieki kardiologicznej, kardiologii inwazyjnej i liczby wszczepianych kardiowerterów-defibrylatorów. Brak jest jednak badań oceniających długoterminowe przeżycie chorych wypisanych ze szpitala po pozaszpitalnym NZK.

Analizę taką przeprowadzono w retrospektywnym rejestrze populacji regionu King w USA. Analizowano przeżycie 2035 chorych w pięcioletnich przedziałach okresu 1976-2001. Stwierdzono istotny trend w kierunku poprawy przeżycia po wypisie ze szpitala z powodu NZK, w kolejnych latach obserwacji. Redukcja wszystkich zgonów w analizowanej populacji wynosiła średnio (iloraz szans dla trendu) 13% w kolejnych okresach pięcioletnich. W analizie podgrupy chorych zmarłych z powodów sercowych redukcja ta wynosiła około 20% w każdych kolejnych 5-latach obserwacji od 1976 roku poczynając. W latach 1976-1981 pięcioletnia śmiertelność z przyczyn sercowych wynosiła 14%, podczas gdy w okresie 1991-1996 jedynie 8%. Nie stwierdzono trendu w kierunku redukcji zgonów pozasercowych. Wyniki były niezależne od płci i wieku chorych.

Badanie wskazuje na poprawę długoterminowego przeżycia chorych wypisanych po leczeniu pozaszpitalnego NZK. W opinii autorów postęp jaki dokonał się w poprawie wyników leczenia chorych po NZK, związany jest ze wzrostem częstości procedur rewaskularyzacyjnych, farmakologicznej prewencji wtórnej zawałów i zgonów sercowych oraz częstości wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów. Chociaż wyniki rejestru populacji King nie są reprezentatywne dla populacji USA lub Europy, wskazują na istotny postęp w poprawie przeżycia osób wypisanych ze szpitala po pozaszpitalnym NZK, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 25 latach intensywnego rozwoju kardiologii.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-09-09

 

0 replies on “Poprawa w przeżyciu chorych po hospitalizacji z powodu nagłego zatrzymania krążenia”