Dlaczego lekarze są niezadowoleni?

David Mechanic – Physician discontent. Challenges and Opportunities JAMA 2003;290:941
W artykule z cyklu „Special Communication” pisma JAMA autor omawia poziom zadowolenia z pracy amerykańskich lekarzy. W przeprowadzanych sondażach 80% spośród nich deklaruje ogólną satysfakcję z wykonywanej pracy. W ostatnich dekadach jednakże daje się zauważyć zwiększające się niezadowolenie.

Do przyczyn tego stanu rzeczy autor zalicza rosnące oczekiwania chorych, wzrost ich autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących diagnostyki i leczenia, nacisk na przeprowadzanie drogich badań, wypisywanie leków na żądanie chorego, presję ze strony instytucji rządowych i pozarządowych, których zalecenia często się wykluczają lub są trudne do spełnienia.

Dużo frustracji budzi czas kontaktu z chorym – zbyt krótki, aby spełnić oczekiwania chorego. Lekarze mają poczucie ograniczania suwerenności w wyborze diagnostyki i leczenia.

Opinia społeczna wymaga perfekcyjnej opieki lekarskiej, pomimo iż, zdaniem autora, system ochrony zdrowia w USA jest daleki od doskonałości – brak równości w dostępie do opieki zdrowotnej, nieprawidłowe i często sprzeczne zasady finansowania. Aspiracje pacjentów mogą się też niekiedy wydawać wręcz nierealne.

Podejmowane są jednak działania służące naprawie systemu, mające na celu odciążenie i lepszą organizację pracy lekarzy, zwłaszcza w przypadku opieki nad przewlekle chorymi (cukrzyca, depresja, astma, niewydolność krążenia). Dużą część obowiązków powoli przejmują dobrze wyszkolone pielęgniarki i inni pracownicy kliniczni. Wdrożenie systemów komputerowej obsługi chorych może usprawnić pracę, choć komputeryzacja w amerykańskim systemie podstawowej opieki zdrowotnej (w odróżnieniu na przykład od systemu brytyjskiego) jest rozwinięta w niewielkim stopniu.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-08-20

0 replies on “Dlaczego lekarze są niezadowoleni?”