Jakie ciśnienie tętnicze mają ludzie w bardzo podeszłym wieku?

C. O`Sullivan i wsp – Twenty-four-hour ambulatory blood pressure in community-dwelling elderly men and women, aged 60-102 years J Hypertens 2003;21:1641
Powszechne wprowadzenie automatycznej, całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego (ambulatory blood pressure monitoring – ABPM) umożliwiło dokonywanie pomiarów ciśnienia krwi w czasie codziennej aktywności życiowej oraz podczas wypoczynku nocnego. Liczne badania kliniczne wskazują na przewagę ABPM nad tradycyjną metodą pomiaru ciśnienia tętniczego w ocenie ryzyka powikłań nadciśnienia tętniczego oraz w kontroli skuteczności jego leczenia. Prawidłowa interpretacja wyników ciśnienia uzyskiwanych metodą ABPM wymaga jednak znajomości wartości referencyjnych dla danej populacji.

O`Sullivan i wsp. podjęli się oceny, jak kształtuje się ciśnienie tętnicze u ludzi w podeszłym wieku. W badaniu wzięło udział ponad 150 kobiet i mężczyzn, mieszkających samodzielnie, wolnych od chorób sercowo-naczyniowych i nie przyjmujących leków hipotensyjnych. Uczestnicy badania zostali podzieleni na dwie grupy: pierwsza obejmowała 75 osób w wieku 60-79 lat (średnia wieku 70 lat), druga – 81 osób w wieku 81-102 lata (średnia wieku 86 lat). Ciśnienie tętnicze mierzone było sfigmomanometrem w spoczynku oraz metodą ABPM.

Stwierdzono istotnie wyższe wartości średniego ciśnienia skurczowego w grupie osób starszych, zarówno w pomiarze metodą tradycyjną jak i w ABPM, odpowiednio w pomiarze tradycyjnym: 162 vs 149 mm Hg, średnio w ciągu dnia dnia 147 vs 138 mm Hg oraz nocy 133 vs 119 mm Hg. Wyniki uzyskane u kobiet i mężczyzn nie różniły się istotnie. Wartości ciśnienia rozkurczowego w obu grupach były podobne i wynosiły odpowiednio: 82 vs 81 mm Hg dla pomiaru metodą tradycyjną, 83 vs 82 mm Hg dla ABPM w ciągu dnia oraz 71 vs 69 mm Hg w nocy. Stosunek średnich wartości ciśnienia w nocy do wartości ciśnienia w dzień był również znacząco wyższy w grupie osób starszych i wynosił 0.9 (w grupie osób młodszych 0.86).

Wyniki powyższej pracy potwierdzają badania populacyjne, w których stwierdzano zależność wysokości ciśnienia skurczowego od wieku. Za przyczynę wzrostu ciśnienia skurczowego u osób starszych uważa się sztywnienie dużych tętnic oraz zmniejszoną podatność małych tętnic obwodowych. Autorzy zwracają także uwagę na zaburzenia regulacji ciśnienia u osób w podeszłym wieku, objawiające się upośledzeniem redukcji ciśnienia tętniczego podczas snu. Przyszłe badania powinny ustalić związek powikłań sercowo-naczyniowych z wartościami ABPM w bardzo podeszłym wieku.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-09-09

0 replies on “Jakie ciśnienie tętnicze mają ludzie w bardzo podeszłym wieku?”