Badanie EUROPA-wyniki

The EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators – Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study) Lancet 2003;362:782
W badaniu EUROPA wykazano znaczącą redukcję ryzyka wystąpienia podstawowego punktu końcowego (śmiertelność sercowo-naczyniowa, zawał niezakończony zgonem, zatrzymanie akcji serca) w grupie otrzymującej peryndopryl w porównaniu z placebo. Podstawowy punkt końcowy wystąpił u odpowiednio 488 (8%) i 603 (9.9%) pacjentów z badanych grup. Stanowi to zmniejszenie o 1.9% bezwzględnego ryzyka i redukcję o 20% względnego ryzyka (p=0.0003, 95% CI 9-29). Różnica między grupami stała się widoczna po 12 miesiącach (redukcja ryzyka o 10%) i stopniowo wzrastała w trakcie dalszej obserwacji.

Korzystny efekt peryndoprylu był podobny we wszystkich uprzednio zdefiniowanych podgrupach (w niektórych nieznamiennie ze względu na małą liczebność podgrup). Poprawa rokowania wystąpiła niezależnie od wieku (<55, 55-65,>65 lat), u chorych z nadciśnieniem i bez, z cukrzycą i bez oraz z zawałem serca w wywiadzie i bez.

Autorzy pracy podkreślają, iż poprawę odnotowano także u pacjentów przyjmujących beta-blokery i leczenie hipolipemizujące. Korzystny efekt peryndoprylu wykazano również w zakresie drugorzędowych punktów końcowych. Ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca zmniejszyło się o 39% w grupie peryndoprylu w porównaniu do placebo (n=0.0002).

Zdaniem autorów badanie EUROPA wykazało istotną poprawę rokowania przy stosowaniu peryndoprylu w szerokiej populacji chorych ze stabilną chorobą niedokrwienną serca bez objawów niewydolności serca. Korzyści wystąpiły niezależnie od innych metod wtórnej prewencji (aspiryna, beta-blokery, statyny). Efekt był podobny w różnych podgrupach pacjentów. Stosowanie peryndoprylu u 50 chorych przez okres 4 lat pozwoli na unikniecie jednego poważnego incydentu sercowo-naczyniowego (zgonu, zawału serca lub zatrzymania akcji serca). Peryndopryl w połączeniu z innymi lekami o udowodnionej skuteczności powinien być rozważony u wszystkich pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niezależnie od czynności lewej komory serca i występujących czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-09-06

 

0 replies on “Badanie EUROPA-wyniki”