Badanie EUROPA-charakterystyka grup badanych

The EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators – Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study Lancet 2003;362:782
Badanie EUROPA z założenia miało odzwierciedlać populację niewyselekcjonowanych chorych z ChNS (bez oznak niewydolności serca) spotykanych w codziennej praktyce. Do badania zrandomizowano 12218 osób (64% z zawałem w wywiadzie, 55% po CABG lub PTCA). Średni wiek uczestników badania wynosił 60 lat, 85 % stanowili mężczyźni. Cukrzyca występowała u 12%, nadciśnienie u 27% a dyslipidemia u 63% uczestników badania. 81% badanych nie odczuwało dolegliwości wieńcowych, u 17% były one łagodne a tylko u 2% umiarkowane lub ciężkie wg klasyfikacji CCS.

Większość uczestników badania leczona była zgodnie z obowiązującymi wytycznymi – leczenie przeciwpłytkowe, beta blokery i leczenie hipolipemizujące stosowało w momencie randomizacji odpowiednio 92%, 62% i 58%. Po trzech latach obserwacji odsetek chorych stosujących leki hipolipemizujące wzrósł do 69%. Nie obserwowano różnic w wyjściowej charakterystyce pomiędzy badanymi grupami. Leczenie było dobrze tolerowane, po 3 latach 81% w grupie peryndoprylu i 84% w grupie placebo kontynuowało leczenie. Kaszel jako przyczyna przerwania przyjmowania peryndoprylu wystąpił u 2.7%. W grupie otrzymującej peryndopryl ciśnienie tętnicze w trakcie obserwacji było średnio o 5/2 mm Hg niższe niż w grupie placebo.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-09-06