Łagodna niewydolność nerek jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego

E. Ritz – Minor renal dysfunction: an emerging independent cardiovascular risk factor Heart 2003;89:963
Artykuł stanowi komentarz redakcyjny do zamieszczonej w tym samym numerze Heart publikacji Santopinto i wsp., poświęconej zależności pomiędzy funkcją nerek a ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Niedawno wykazano, że upośledzenie funkcji nerek, nawet niewielkiego stopnia, objawiające się podwyższonym poziomem albumin w moczu i/lub spadkiem przesączania kłębkowego, jest niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego i powinno znaleźć się wśród czynników ryzyka skali ryzyka Framingham.

Potwierdzeniem tej obserwacji są wnioski Santopinto i wsp., sformułowane na podstawie badania GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) – dużego, prospektywnego, wieloośrodkowego rejestru, obejmującego 11 774 pacjentów z 14 krajów, hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Autorzy potwierdzili wcześniejsze obserwacje pokazujące, że umiarkowana dysfunkcja nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) podwyższa wewnątrzszpitalną śmiertelność dwukrotnie (iloraz szans=2.01), a zaawansowana dysfunkcja nerek – prawie czterokrotnie (iloraz szans=3.71).

Podobnie jak w poprzednich badaniach, leczenie tej grupy chorych nie było optymalne. Najprawdopodobniej z powodu obaw o wyższe ryzyko powikłań terapii rzadziej stosowano leki przeciwpłytkowe, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę i beta-blokery.

Obserwacje innych autorów (Shilpak`a i wsp. i Wright`a i wsp.) pokazały, że ta grupa pacjentów jest również rzadziej poddawana diagnostycznym i terapeutycznym interwencjom: koronarografii, angioplastyce czy pomostowaniu tętnic wieńcowych (również z powodu większego ryzyka powikłań).

Jak zauważa Ritz, wyniki obserwacji GRACE dotyczące niekorzystnego rokowania u pacjentów z łagodną i umiarkowaną dysfunkcją nerek, pozostają w zgodzie z poprzednimi badaniami: HOT u pacjentów z nadciśnieniem, HOPE u chorych z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych czy w niewydolności serca.

Zasadne zatem wydaje się uznanie dysfunkcji nerek za czynnik ryzyka równie istotny jak cukrzyca i przyjęcia analogicznego jak u chorych na cukrzycę modelu postępowanie w przypadku dysfunkcji nerek (prewencja wtórna a nie pierwotna).

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-09-09

 

0 replies on “Łagodna niewydolność nerek jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego”