Badanie EUROPA-założenia i metodologia

The EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators – Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study) Lancet 2003;362:782
Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest główną przyczyną zgonów w wielu regionach świata. Postępy w ostatnich latach w zakresie prewencji i leczenia poprawiły rokowanie, jednakże incydenty sercowo-naczyniowe nadal stanowią duże zagrożenie dla chorych, mimo stosowania aspiryny, beta-blokerów i statyn. Istnieje potrzeba wprowadzenia bardziej skutecznych strategii prewencyjnych.

Uprzednie badania wykazały, że inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE-i) zmniejszają ryzyko u chorych z niewydolnością serca, bezobjawową dysfunkcją lewej komory oraz u wyselekcjonowanych pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Badanie EUROPA miało dać odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie tkankowego ACE-inhibitora – peryndoprylu – spowoduje redukcję incydentów sercowo-naczyniowych u chorych ze stabilną ChNS bez oznak niewydolności serca.

Oparto się na założeniu, iż oprócz działania hipotensyjnego peryndopryl, poprzez wysokie powinowactwo do tkankowego układu renina-angiotensyna, wykazuje bezpośrednie działanie naczynioprotekcyjne. Peryndopryl korzystnie modyfikuje procesy miażdżycowe, stabilizuje blaszkę miażdżycową, poprawia funkcję śródbłonka, zwiększa fibrynolizę. Istotny był również fakt, że peryndopryl charakteryzuje się skutecznym, 24 godzinnym działaniem hipotensyjnym przy dawkowaniu raz na dobę oraz bardzo dobrą tolerancją leczenia.

Badanie EUROPA miało charakter randomizowanej, kontrolowanej placebo, podwójnie ślepej wieloośrodkowej próby klinicznej. Wstępnie do badania w 24 krajach europejskich zarejestrowano 13655 chorych. Kryterium włączenia stanowiło rozpoznanie stabilnej ChNS (zawał w wywiadzie w okresie > 3 miesięcy od rejestracji, zabieg rewaskularyzacji w okresie > 6 miesięcy, angiograficznne potwierdzenie zwężenia co najmniej 70% jednej z głównych tętnic wieńcowych lub, u mężczyzn, dodatnia próba obciążeniowa). Po 4-tygodniowym okresie run-in, w którym wszystkim chorym podawano peryndopryl celem oceny tolerancji, pacjentów w randomizowany sposób przydzielono do grupy otrzymującej 8 mg peryndorylu raz na dobę rano (n=6110) lub do grupy placebo (n=6108). Średni okres obserwacji wyniósł 4,2 lat.

Jako podstawowy łączony punkt końcowy przyjęto wystąpienie: zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca niezakończonego zgonem i zatrzymania akcji serca ze skuteczną resuscytacją. Drugorzędowe punkty końcowe stanowiły analizowane łącznie: śmiertelność całkowita, zawał nie zakończony zgonem, niestabilna ChNS i zatrzymanie akcji serca, a także poszczególne składowe analizowane osobno, a ponadto: rewaskularyzacja, udar mózgu i hospitalizacja z powodu niewydolności serca. Analizę statystyczną przeprowadzono metodą “intention to treat”.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-09-06

 

0 replies on “Badanie EUROPA-założenia i metodologia”