Zgony u chorych z nadciśnieniem tętniczym – znaczenie leczenia i redukcji ciśnienia skurczowego

Anthanase Benetos i wsp – Why cardiovascular mortality is higher in treated hypertensives versus subjects in the same age in the general population J Hypertens 2003;21:1635
Celem leczenia nadciśnienia (NT) jest obniżenie wartości ciśnienia tętniczego i zapobieganie związanym z NT powikłaniom sercowo-naczyniowym. Nie do końca wiadomo, dlaczego osoby leczone na NT mają wyższą śmiertelność sercowo-naczyniową niż osoby bez nadciśnienia. Wśród możliwych przyczyn podaje się źle kontrolowane ciśnienie tętnicze u większości leczonych, częstsze niż w populacji ogólnej występowanie modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak zaburzenia lipidowe czy cukrzyca i wreszcie występowanie nie podlegających modyfikacji czynników ryzyka, takich jak wywiad chorób układu sercowo-naczyniowego w rodzinie.

Celem badania było określenie przyczyn podwyższonej śmiertelności u chorych leczonych z powodu NT w populacji ogólnej. W prezentowanej analizie porównano dane 9 tysięcy leczonych chorych z NT, z danymi ponad 25 tysięcy odpowiednio dobranych osób nie stosujących leczenia hipotensyjnego. Obserwację prowadzono od 8 do 12 lat.

Stwierdzono, że chorzy leczeni z powodu NT mieli wyższe ciśnienie skurczowe (+ 15 mm Hg) i rozkurczowe (+ 9 mm Hg). Śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych i sercowych była 2-krotnie wyższa u osób otrzymujących leki przeciwnadciśnieniowe. Po uwzględnieniu modyfikowalnych (innych niż wysokość ciśnienia) i niemodyfikowalnych czynników ryzyka miażdżycowego, osoby leczone z powodu NT nadal miały około 50% wyższą śmiertelność.

W analizie wieloczynnikowej najistotniejszym czynnikiem rokowniczym okazało się ciśnienie skurczowe, zarówno w populacji leczonej jak i nie leczonej z powodu NT. Uwzględnienie w analizie wieloczynnikowej wartości skurczowego nadciśnienia tętniczego znosiło różnice w przeżyciu pomiędzy grupami leczonymi i nieleczonymi. Wzrost wartości ciśnienia skurczowego o każde 10 mm Hg łączył się z około 30% wzrostem ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego lub sercowego.

Badanie potwierdziło, że w populacji chorych leczonych z powodu NT w warunkach podstawowej opieki lekarskiej, ciśnienie skurczowe pozostaje najistotniejszym czynnikiem związanym z nadmierną śmiertelnością. Potwierdza to wskazania do intensywnej modyfikacji wartości ciśnienia skurczowego. Jednocześnie wyższa częstość występowania większości modyfikowalnych czynników ryzyka w populacji chorych z NT, wskazuje na potrzebę stosowania u nich intensywnej prewencji powikłań sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-08-08

0 replies on “Zgony u chorych z nadciśnieniem tętniczym – znaczenie leczenia i redukcji ciśnienia skurczowego”