Ograniczenie liczby sercowych zgonów pozaszpitalnych – przykład Finlandii

V. Salomaa i wsp – Decline in out-of-hospital coronary artery disease deaths has contributed the main part to the overall decline in coronary heart disease mortality rates among persons 35 to64 years of age in Finland Circulation 2003;108:691
W ostatnich dwóch dekadach XX wieku największy postęp w leczeniu zawału serca dokonał się w terapii szpitalnej i prewencji wtórnej. Aktualnie u chorych docierających do szpitala z zawałem serca, 28-dniowa śmiertelność wynosi poniżej 10%. Z drugiej strony niewiele jest badań epidemiologicznych oceniających wpływ prewencji pierwotnej i leczenia na występowanie zgonów sercowych w populacji ogólnej.

Celem długoterminowego populacyjnego rejestru zawałów serca – FINAMI była analiza trendów w zgonach sercowych w populacji fińskiej, u osób w wieku 35-64 lat. W latach 1983-1997, w czterech wybranych populacjach Finlandii zanotowano blisko 3500 zgonów sercowych. W badanej grupie przyczyna ponad 70% zgonów była zweryfikowana podczas badania patomorfologicznego. Stwierdzono istotną redukcję zgonów sercowych pozaszpitalnych średnio o 6.1% u mężczyzn i 7% u kobiet rocznie. Proporcja zgonów pozaszpitalnych do wszystkich zgonów sercowych nie zmniejszyła się istotnie i wynosiła odpowiednio: 73% u mężczyzn i 60% u kobiet.

Zgony sercowe pozaszpitalne w ponad połowie przypadków wystąpiły u osób z rozpoznaniem choroby wieńcowej, natomiast w około 40% przypadków zgon był pierwszym objawem choroby sercowo-naczyniowej. Badanie potwierdza skuteczność prewencji pierwotnej i wtórnej w redukcji zgonów sercowych, przy czym największą redukcję stwierdzono w zakresie zgonów pozaszpitalnych, pozostających główną przyczyną zgonów w populacji ogólnej poniżej 75 roku życia.

W opinii autorów wyniki badania wskazują na potrzebę dalszej poprawy prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych w populacji ogólnej oraz potrzebę intensywnej prewencji wtórnej u chorych z potwierdzoną chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-08-12

0 replies on “Ograniczenie liczby sercowych zgonów pozaszpitalnych – przykład Finlandii”