Ocena efektywności działania specjalistycznych poradni pielęgniarskich

J.P. New i wsp – Specialist nurse – led intervention to treat and control hypertension and hyperlipidemia in diabetes (SPLINT) Diabetes Care 2003;26:2250
W pracy przedstawiono wyniki randomizowanej i kontrolowanej próby porównania efektywności postępowania standardowego i działań poradni pielęgniarskich w leczeniu nadciśnienia i zaburzeń lipidowych.

Wykazano, że wieloczynnikowa interwencja mająca na celu kontrolę glikemii, ciśnienia tętniczego i dyslipidemii, zmniejsza istotnie częstość powikłań o charakterze mikro- i makroangiopatii u chorych na cukrzycę. Jednocześnie z badań epidemiologicznych wiadomo, że poziom leczenia tych zaburzeń w populacji chorych na cukrzycę jest niedostateczny. Niekorzystną sytuację może poprawić oddanie części decyzji terapeutycznych wyspecjalizowanym pielęgniarkom, posługującym się odpowiednio sporządzonymi schematami stosowania leków. Pozwala to na częstszy bezpośredni kontakt pacjenta z personelem medycznym.

Ocena skuteczności takiego postępowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych u chorych na cukrzycę, była przedmiotem badania przeprowadzonego w Salford (Wielka Brytania). 1407 pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym (≥140/80 mm Hg) lub hipercholesterolemią (cholesterol całkowity >5,0 mmol/l) przydzielano do opieki zwykłej lub połączonej ze specjalistyczną interwencją terapeutyczną prowadzoną przez pielęgniarki w ramach poradni nadciśnienia tętniczego i/lub poradni lipidowej.

Pielęgniarki spotykały się z pacjentami co 4-6 tygodni, modyfikując dawki leków hipotensyjnych i hipolipemicznych, aż do osiągnięcia założonego poziomu kontroli ciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych. Konieczność wprowadzenia dodatkowej terapii była konsultowana z lekarzem.

Jak pokazały wyniki pracy, w grupie pacjentów prowadzonych ze współudziałem pielęgniarek, po roku obserwacji istotnie częściej osiągnięto założone cele terapeutyczne (iloraz szans 1.37, p=0.003). Co więcej, częstość zgonów była mniejsza w grupie chorych leczonych z udziałem pielęgniarek (3,2% vs 5,7%; p<0,02).

Zdaniem autorów publikacji uzyskane wyniki stanowią podstawę do wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej specjalistycznych poradni prowadzonych przez wykwalifikowane pielęgniarki. Instytucje te pozwolą na lepsze przestrzeganie aktualnych standardów leczenia cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-08-12

0 replies on “Ocena efektywności działania specjalistycznych poradni pielęgniarskich”