Nierozpoznane choroby w najstarszych grupach wiekowych

A.J.M. de Craen i wsp – Prevalence of five common clinical abnormalities in very elderly people: population based cross sectional study BMJ 2003;327:131
Wiadomo, że chorobowość rośnie wraz z wiekiem. Można spodziewać się, że w najstarszych grupach wiekowych rośnie również odsetek osób z nierozpoznanymi chorobami. W celu weryfikacji tej hipotezy autorzy z Holandii przeprowadzili przekrojową analizę częstości występowania niedokrwistości, cukrzycy, zaburzeń czynności tarczycy, migotania i trzepotania przedsionków oraz nadciśnienia tętniczego w grupie 599 uczestników badania “Leiden 85 plus” w wieku powyżej 85 lat.

W oparciu o dostępną dokumentację medyczną ustalono liczbę osób, u których wcześniej rozpoznano co najmniej jedną z wyżej wymienionych nieprawidłowości. Następnie u wszystkich uczestników wykonywano proste badania przesiewowe, które miały na celu ocenę rzeczywistej chorobowości. Autorzy zaproponowali następujące kryteria rozpoznawania chorób u osób najstarszych: niedokrwistość – Hb < 130 g/l u mężczyzn i < 120 g/l u kobiet, cukrzyca – glikemia w surowicy na czczo > 11 mmol/l, niedoczynność tarczycy – TSH w surowicy > 4.8 mU/l i FT4 < 10 pmol/l, nadczynność tarczycy – TSH < 0.3 mU/l i FT4 > 24 pmol/l, migotanie i trzepotanie przedsionków – odpowiednio kody Minnesota: 8-3-1 i 8-3-2 oraz nadciśnienie tętnicze – ciśnienie skurczowe > 160 mm Hg, a rozkurczowe > 95 mm Hg.

Ostatecznie niedokrwistość miało 156 osób, przy czym u 118 osób (76%) rozpoznano ją po raz pierwszy w trakcie badania. Aż 42% badanych  z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków nie wiedziało o tym. Podobne odsetki dla  nadciśnienia tętniczego, zaburzeń czynności tarczycy i cukrzycy, wynosiły odpowiednio: 19%, 16% i 10%. Co warte podkreślenia, aż 90% uczestników było konsultowanych przez lekarza rodzinnego co najmniej raz w roku poprzedzającym badanie.

Autorzy podsumowują, że odsetek najstarszych osób z nierozpoznanymi, częstymi nieprawidłowościami klinicznymi, jest wysoki. Zaproponowane kryteria wykrywania tych chorób mogą być wykorzystane w badaniach przesiewowych przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2003-07-19