Cholesterol jako czynnik ryzyka w świadomości społecznej

Ira S. Nash i wsp – Contemporary awareness and understanding of cholesterol as a risk factor Arch Intern Med 2003;163:1597

W opublikowanym w Archives of Internal Medicine artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonego pod auspicjami American Heart Association badania ankietowego, poświęconego wiedzy społeczeństwa amerykańskiego na temat stężenia cholesterolu jako czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego. Podstawowym warunkiem możliwości skutecznego wpływu na modyfikowalne czynniki ryzyka chorób układu krążenia jest bowiem, jak podkreślają autorzy pracy, świadomość społeczna dotycząca tych czynników i korzyści płynących z ich redukcji.

Odpowiedzi na zadane telefonicznie pytania uzyskano od 1114 osób, które wybrano jako reprezentacyjną próbę populacyjną anglojęzycznych mieszkańców Stanów Zjednoczonych w wieku 40 i więcej lat. Pomimo, iż 91.2% respondentów deklarowało, że utrzymywanie prawidłowego stężenia cholesterolu jest dla nich co najmniej ważne (dla 77.6% osób miało to bardzo ważne lub wyjątkowo ważne znaczenie), to jednak 51% badanych nie znało własnego poziomu cholesterolu, a 53.1% nie znało zakresu norm lub je zawyżało. Tylko 40.2% pytanych wiedziało o istnieniu narodowych zaleceń dotyczących postępowania w przypadku zaburzeń lipidowych.

Dla dwóch trzecich ankietowanych najbardziej wiarygodnym źródłem informacji dotyczących zaburzeń lipidowych był lekarz, jednak co 7 z pytanych nigdy nie rozmawiał ze swoim lekarzem na temat oznaczeń poziomu cholesterolu.

W dyskusji autorzy przytaczają wyniki innych prac poświęconych temu problemowi, między innymi Minnesota Heart Survey w którym stwierdzono, że własny poziom cholesterolu znało w latach 1980-82 15% kobiet i 18% mężczyzn, natomiast w latach 1990-92 odpowiednio 55% i 46% ankietowanych.

Pomimo znaczącego wzrostu odsetka osób znających poziom cholesterolu świadomość społeczna na temat cholesterolu jako czynnika ryzyka nadal nie jest, zdaniem autorów artykułu, optymalna. Lekarze, jako podstawowe źródło wiarygodnej informacji, mają największe możliwości poprawy tego stanu.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-07-04

0 replies on “Cholesterol jako czynnik ryzyka w świadomości społecznej”