Dieta śródziemnomorska i modyfikacja czynników ryzyka u kobiet z cukrzycą po menopauzie

Deborah J. Toobert i wsp – Biologic and quality-of-life outcomes form Meditearanean lifestyle program Diabetes Care 2003;26:2288
Śmiertelność sercowo-naczyniowa jest u kobiet z cukrzycą (DM) 2.5 razy większa niż u kobiet bez cukrzycy. Znaczne zwiększenie częstości rozpoznania DM u kobiet obserwuje się w okresie pomenopauzalnym. Wiele badań potwierdza skuteczność niefarmakologicznych metod prewencji powikłań choroby wieńcowej w grupie wysokiego ryzyka, brak jednak prospektywnych, kontrolowanych badań oceniających skuteczność intensywnej prewencji u kobiet z DM w okresie pomenopauzalnym.

W Diabetes Care opublikowano wyniki badania z udziałem 287 kobiet z DM po menopauzie, randomizowanych do zwykłej opieki lekarskiej i specjalistycznego programu modyfikacji trybu życia – Mediterranean Lifestyle Program (MLP). Obejmował on cotygodniowe spotkania grupowe i kilkugodzinne zajęcia poświęcone diecie śródziemnomorskiej, treningowi relaksacyjnemu, rehabilitacji ruchowej i wsparciu w zaprzestaniu palenia.

W obserwacji 6-miesięcznej oceniano zmiany wskaźników jakości życia i czynników ryzyka miażdżycowego. W analizie wieloczynnikowej potwierdzono istotną poprawę jakości życia uczestniczek MLP. Istotne zmiany zmiany dotyczyły również rzucania palenia papierosów, kontroli wagi, poziomu kwasów wielonienasyconych we krwi oraz poziomu wsparcia społecznego i równowagi psychicznej. Poziomu znamienności statystycznej nie osiągnęły korzystne zmiany wskaźników lipidowych, kontroli ciśnienia tętniczego i sprawności fizycznej. W grupie MLP uzyskano znamienny spadek poziomu HbA1c (0.4%; z 7.43 do 7.07 mg/dl; p=0.001).

Analizy epidemiologiczne przeprowadzone wcześniej w UK Prospective Diabetes Study wykazały, że obniżenie poziomu HbA1c o 1 punkt procentowy wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka powikłań o około 35%. Na tej podstawie autorzy szacują, że program MLP i 0.4% redukcja poziomu Hb1Ac mogą ograniczyć liczbę powikłań DM o około 14%. W opinii autorów najtrudniejszym zadaniem jest motywowanie kobiet do poczynienia znaczących i trwałych zmian w stylu życia.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-08-21

0 replies on “Dieta śródziemnomorska i modyfikacja czynników ryzyka u kobiet z cukrzycą po menopauzie”