Spadek śmiertelności związany z zaprzestaniem palenia u pacjentów z chorobą wieńcową

Julia A. Critchley, Simon Capewell – Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease JAMA 2003;290:86
W opublikowanym w czerwcowym numerze JAMA artykule przedstawiono wyniki systematycznego przeglądu badań poświęconych zależności pomiędzy zaprzestaniem palenia papierosów a wielkością ryzyka sercowo-naczyniowego. Jak zauważają autorzy, związek przyczynowy pomiędzy paleniem a miażdżycą jest powszechnie znany a ryzyko względne rozwoju choroby wieńcowej u palaczy jest co najmniej 1,5-3 razy większe niż u niepalących. Jak sugerują z kolei dotychczasowe obserwacje, rzucenie palenia może zmniejszyć ryzyko zgonu i zdarzeń wieńcowych nawet o 50%, a zatem u palących papierosy osób z chorobą wieńcową zaprzestanie palenia może mieć większy wpływ na redukcję ryzyka niż jakakolwiek interwencja czy terapia. Wyniki dotychczasowych pojedynczych prac różniły się jednak znacznie między sobą.

W omawianym artykule, na podstawie informacji pochodzących z 9 elektronicznych baz danych (od czasu ich powstania do kwietnia 2003) wyselekcjonowano prospektywne badania, które wyróżniły podgrupę palących, oceniały całkowitą śmiertelność i obejmowały co najmniej 2-letni okres obserwacji.

Z 665 publikacji poddanych wstępnej ocenie do analizy włączono 20 badań stwierdzając, że zaprzestanie palenia powoduje 36% zmniejszenie względnego ryzyka (RRs) zgonu u osób z chorobą wieńcową (w porównaniu do tych chorych, którzy palili nadal; RRs, 0.64; 95% przedział ufności [CI], 0.58-0.71). Efekt rzucenia palenia jest co najmniej tak istotny, jak skutki stosowania we wtórnej prewencji statyn (redukcja o 29%), aspiryny (15%), beta-blokerów (23%) czy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (23%).

Uzyskany rezultat okazał się niezależny od wieku i płci badanych oraz od postaci choroby wieńcowej. Po raz kolejny potwierdzono zatem, że chorzy, którzy rzucą palenie po postawieniu rozpoznania choroby wieńcowej lub po zabiegu rewaskularyzacji odnoszą znaczącą korzyść w postaci zmniejszenia ryzyka zgonu.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-07-02

0 replies on “Spadek śmiertelności związany z zaprzestaniem palenia u pacjentów z chorobą wieńcową”