Ciągłość opieki lekarskiej a rozpoznanie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii

R.J. Koopman i wsp – Continuity of care and recognition of diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia Arch Intern Med 2003;163:1357
Wykazano, że ciągłość opieki lekarskiej ma istotne znaczenie dla jakości opieki medycznej. Zaobserwowano m.in., że u chorych pozostających pod stałą opieką częściej wykonywane są badania przesiewowe w kierunku nowotworów, zmniejszeniu ulega ilość hospitalizacji oraz porad w oddziałach pomocy doraźnej, a pacjenci przestrzegają wyznaczonych wizyt kontrolnych. Nie udowodniono natomiast w sposób jednoznaczny, że ciągłość opieki lekarskiej zwiększa szansę rozpoznania takich schorzeń jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia.

Autorzy prezentowanej pracy w ramach badania NHANES III ocenili wpływ stopnia ciągłości opieki medycznej na rozpoznawanie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w grupie 18 162 osób dorosłych. Ciągłość opieki medycznej badacze określili wyróżniając 3 kategorie, w zależności od odpowiedzi udzielanych przez chorych: 1) brak stałego miejsca opieki, 2) stałe miejsce porady, ale brak stałego lekarza prowadzącego oraz 3) stały lekarz prowadzący (odpowiednio: 22,1%, 11,7% i 66,2% badanych).

Na stopień ciągłości opieki medycznej wpływały: płeć, wiek, rasa, istnienie lub brak ubezpieczenia zdrowotnego, stan zdrowia, ilość wizyt lekarskich w ciągu roku oraz wysokość dochodów. Stwierdzono, że opieka prowadzona systematycznie przez tego samego lekarza, niezależnie od innych czynników, zwiększała znamiennie szansę wcześniejszego rozpoznania cukrzycy (iloraz szans nierozpoznanej cukrzycy=0.30). Ciągłość opieki medycznej nie wpływała natomiast istotnie na szybsze rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii oraz czynników ryzyka skojarzonych z analizowanymi zaburzeniami.

Jak zauważają autorzy, przyczyną obserwowanych różnic może być fakt, że cukrzyca manifestuje się subtelnymi zmianami w stanie zdrowia, które łatwiej wychwycić stałemu lekarzowi prowadzącemu, pomiar ciśnienia jest natomiast rutynowym postępowaniem w trakcie badania lekarskiego, a oznaczenie stężenia cholesterolu zależy bardziej od aktualnych standardów medycznych. Ciągłość opieki medycznej może przynieść korzyści w zakresie wcześniejszego rozpoznania cukrzycy, co stwarza szansę podjęcia intensywnego leczenia i zapobiegania rozwojowi jej późnych powikłań.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-07-23

0 replies on “Ciągłość opieki lekarskiej a rozpoznanie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii”