Psychosomatyczne następstwa rozpoznania nadciśnienia tętniczego

Willem H. Birkenhager – Psychosomatic sequelae of hypertension labelling J Hypertens 2003;21:1235
Artykuł stanowi komentarz Willema H. Birkenhagera do opublikowanej w tym samym numerze Journal of Hypertension pracy Mena-Martin i wsp., poświęconej psychosomatycznym następstwom rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Jak zauważa Birkenhager, po II wojnie światowej rozwinęła się nowa dziedzina – medycyna psychosomatyczna, zajmująca się psychologicznymi aspektami chorób, między innymi: wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Crohna, choroby wrzodowej, astmy i nadciśnienia tętniczego (NT).

Zauważono między innymi, że świadomość rozpoznania nadciśnienia u wielu osób wywołuje lęk oraz poczucie ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Badania pochodzące z lat 70` i 80` wykazały, że osoby obarczone etykietą chorych na nadciśnienie między innymi częściej korzystają ze zwolnień w pracy i są bardziej obciążone stresem.

W pracy hiszpańskiej grupy Mena-Martin i wsp. przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na 446 chorych z NT. Podjęto w niej próbę oceny jakości życia związanej ze zdrowiem (HRQOL), stosując skalę SF-36. Wykazano, że u osób z chorobą nadciśnieniową poinformowanych o rozpoznaniu, HRQOL była niższa niż u osób nie zdających sobie sprawy z występowania u nich NT. Dotyczyło to sprawności fizycznej, witalności, zdrowia psychicznego, a nawet progu oraz zakresu odczuwania bólu.

Bardzo ciekawe dane opublikowali także Egan i wsp. w Annals od Internal Medicine z 2003 roku. Połowa osób z NT, którym w ostatnim roku mierzono ciśnienie tętnicze, deklarowała zadziwiającą w obecnej “kulturze informacji”, nieznajomość wyniku pomiaru (spowodowaną zapewne mechanizmami “wyparcia”). Zdaniem autorów, rozwiązaniem problemu nie może być w żadnym wypadku nieudzielanie informacji pacjentom, lecz zgodne ze stanem wiedzy edukowanie i motywowanie chorych, szczególnie podkreślając osiągnięcia w badaniach nad leczeniem NT. Chorzy powinni mieć świadomość, że właściwa kontrola NT jest najlepszym środkiem zapobiegawczym, również w odniesieniu do psychosomatycznych następstw wynikających z rozpoznania NT.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-07-14

0 replies on “Psychosomatyczne następstwa rozpoznania nadciśnienia tętniczego”