Dieta śródziemnomorska wydłuża przeżycie

Antonia Trichopoulou i wsp – Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population N Engl J Med 2003;348:2599
W ostatnich 10 latach prowadzono próby opracowania diety, której składniki, działając synergistycznie, miałyby korzystny wpływ na przeżycie. Wadą większości prac nad tym zagadnieniem był niewłaściwy dobór grupy badanej i nieuwzględnianie istotnych parametrów, takich jak stopień przestrzegania diety, jej kaloryczność oraz poziom aktywności fizycznej.

Badanie Trichopoulou i wsp., opublikowane w czerwcowym wydaniu NEJM, jest wolne od tych ograniczeń. Autorzy z Grecji przeprowadzili prospektywne badanie populacyjne na grupie 22 tysięcy mieszkańców tego kraju, chcąc ustalić zależność pomiędzy tradycyjną dietą śródziemnomorską, wciąż popularną w tym regionie, a śmiertelnością niezależnie od przyczyny oraz z przyczyn sercowych i nowotworowych. Stopień przestrzegania diety był oceniany w 10-punktowej skali. Średni okres obserwacji wynosił 44 miesiące.

Ściślejsze przestrzeganie diety śródziemnomorskiej wiązało się z większym obniżeniem całkowitej śmiertelności, przy czym wzrost o 2 punkty w skali zgodności z badaną dietą oznaczał obniżenie względnego ryzyka zgonu do 0.75. Analogicznie, każde 2 punkty oznaczały zmniejszenie względnego ryzyka zgonu z przyczyn sercowych i z powodu nowotworów, odpowiednio do: 0.67 i 0.76. Co ciekawe, poszczególne składniki diety osobno nie wywierały korzystnego wpływu na śmiertelność. To zjawisko można tłumaczyć sumowaniem się wpływu tych składników lub biologiczną interakcją pomiędzy nimi.

Inną wartą podkreślenia prawidłowością było zwiększanie się korzystnego wpływu diety na ryzyko zgonu wraz z wiekiem obserwowanych. Możliwe więc, że czas ekspozycji na dietę śródziemnomorską również decyduje o przeżyciu.

Podsumowując, badanie dostarcza kolejnych, mocnych dowodów na dobroczynny wpływ diety śródziemnomorskiej na przeżycie. Można przyjąć, że istnieje odwrotna zależność pomiędzy ryzykiem zgonu a stopniem przestrzegania, a być może również i czasem stosowania diety.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2003-06-19

0 replies on “Dieta śródziemnomorska wydłuża przeżycie”