Niedostateczna kontrola nadciśnienia w chorobie wieńcowej

J. Amar, B. Chamontin, N. Genes i wsp – Why is hypertension so frequently uncontrolled in secondary prevention? J Hypertens 2003;21:1199
Prawidłowa kontrola ciśnienia krwi u osób z chorobą wieńcową przynosi istotne korzyści pod postacią zmniejszenia kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych oraz zmniejszenia śmiertelności. Niestety, u znacznej części chorych nie udaje się doprowadzić do normalizacji ciśnienia, co może wynikać z niewystarczającej intensywności leczenia.

Autorzy artykułu przedstawiają wyniki dwóch przekrojowych badań przeprowadzonych we Francji, których celem była ocena skuteczności terapii hipotensyjnej u chorych z chorobą wieńcową i z nadciśnieniem. Do badania PRAKTIK zakwalifikowano ponad 1400 pacjentów będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki medycznej, natomiast do badania ESPOIR blisko 2600 pacjentów korzystających z opieki prywatnych kardiologów. W obu badaniach wzięli udział chorzy z nadciśnieniem tętniczym, którzy mieli objawy stabilnej choroby wieńcowej lub w przeszłości przebyli ostry epizod wieńcowy, ewentualnie byli poddani interwencyjnemu leczeniu choroby wieńcowej (angioplastyce lub zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego). Zaawansowany wiek, nadwagę, palenie papierosów, hipercholesterolemię oraz cukrzycę określono jako dodatkowe czynniki ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Jako wyraz prawidłowo kontrolowanego nadciśnienia tętniczego przyjęto wartości ciśnienia zmierzonego w gabinecie lekarskim poniżej 140/90 mm Hg. Na podstawie powyższych kryteriów ustalono, że jedynie ok. 33 % pacjentów lekarzy ogólnych i ok. 40 % pacjentów gabinetów kardiologicznych miało dobrze kontrolowane nadciśnienie, przy czym osoby z dodatkowymi czynnikami ryzyka charakteryzowały się słabszą kontrolą ciśnienia.

Co istotne, spośród chorych ze źle kontrolowanym nadciśnieniem, tylko 1/4 pacjentów lekarzy ogólnych i ok. 1/3 pacjentów lekarzy kardiologów otrzymywała trzy lub więcej leki hipotensyjne.

Według autorów pracy, istnieją duże możliwości poprawy kontroli nadciśnienia u tych chorych przy intensyfikacji leczenia hipotensyjnego. Dotyczy to szczególnie chorych leczonych przez lekarzy podstawowej opieki medycznej.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-06-07