Zalecenia JNC 7 – komentarz redakcyjny pisma Hypertension

Claude Lenfant i wsp – Seventh Report of the Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7). Resetting the Hypertension Sails Hypertension 2003;41:1178
Artykuł Claude Lenfanta i wsp. stanowi komentarz redakcyjny do 7 raportu Joint National Committee (JNC), stworzonego w ramach programu National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP). Raport ukazał sie w dwóch postaciach: „skróconej” w JAMA oraz dłuższej, która wkrótce zostanie opublikowana w Hypertension.

Program NHBPEP został utworzony około 35 lat temu, w reakcji na wyniki badań potwierdzających, że redukcja ciśnienia tętniczego pozwala istotnie obniżyć wskaźniki chorobowości i śmiertelności sercowo-naczyniowej, a także zwolnić progresję chorób nerek i retinopatii. Podstawową działalność programu stanowią ukazujące się cyklicznie wytyczne JNC, dotyczące prewencji, diagnostyki i leczenia nadciśnienia.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności NHBPEP uległy poprawie: świadomość występowania nadciśnienia, metody leczenia i wskaźniki kontroli nadciśnienia. Następnie odnotowano spadek wskaźników śmiertelności.

Korzystny trend utrzymywał się do początku lat 90-tych ubiegłego wieku, kiedy to uległ wyraźnemu zahamowaniu. Przyczyną tego zjawiska było, zdaniem autorów komentarza, skupienie uwagi badaczy na wartościach rozkurczowego ciśnienia tętniczego.

Wyniki Framingham Study i innych badań dowiodły jednak, że wartości ciśnienia skurczowego stanowią silniejszy wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego. W prospektywnych badaniach obserwacyjnych wykazano, że ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego rośnie już od wartości 115/75 mm Hg i dla wzrostu o każde 20/10 mm Hg ulega podwojeniu w sposób niemal liniowy.

Wiedza ta stała się podstawą dla JNC 7, który zmienił nomenklaturę, definiując trzy kategorie wartości ciśnienia: prawidłowe, stan poprzedzający nadciśnienie („prehypertension”) oraz nadciśnienie (stadium 1 i 2), rezygnując z wcześniej używanych pojęć, takich jak ciśnienie „wysokie prawidłowe” i „graniczne.”

Opracowanie pojęcia „stanu poprzedzającego nadciśnienie” ma za zadanie skierować uwagę lekarzy i pacjentów na wartości ciśnienia w granicach 120-139 mm Hg skurczowego i 80-89 mm Hg rozkurczowego i motywować do prozdrowotnych zmian stylu życia. Jako cel leczenia raport zaleca wartości ciśnienia poniżej 140/90 mm Hg, a niższe w przypadku cukrzycy i przewlekłych chorób nerek.

Na zakończenie autorzy komentarza zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny problem – najbardziej skuteczne leki przeciwnadciśnieniowe, zalecane przez najbardziej starannie pracujących lekarzy, pozwolą kontrolować nadciśnienie wyłącznie w przypadku, gdy chory będzie w pełni umotywowany do współpracy. Porady kliniczne i przepisywanie recept nie zapewnią powodzenia, jeśli chory nie będzie przyjmował leków.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2003-06-23

0 replies on “Zalecenia JNC 7 – komentarz redakcyjny pisma Hypertension”