Samobójstwa i poważne usiłowania samobójcze wśród młodzieży – studium porównawcze

Annette L. Beautrais – Suicide and serious suicide attempts in youth: a multiple-group comparison study. Am J Psychiatry 2003;160:1093
Celem prezentowanej pracy było porównanie częstości występowania czynników ryzyka dokonanego samobójstwa i poważnych usiłowań samobójczych, u młodzieży poniżej 25 roku życia. Badanie dotyczyło populacji nowozelandzkiej, gdzie wskaźnik samobójstw należy do najwyższych w krajach rozwiniętych, a wśród młodzieży wzrósł on dwukrotnie w okresie od 1985 do 1995 roku.

Analizą objęto 60 przypadków dokonanych i 125 niedokonanych samobójstw, grupę kontrolną stanowiło 151 osób. Badano czynniki socjodemograficzne, psychologiczne, wywiad psychiatryczny, używanie substancji psychoaktywnych, wywiad rodzinny i dotyczący okresu dzieciństwa.

Wykazano, że znacząco z ryzykiem samobójstwa wiązały się: płeć męska, niski poziom edukacji, współwystępowanie zaburzeń psychicznych i wywiad w kierunku korzystania z opieki psychiatrycznej oraz bieżące negatywne wydarzenia życiowe. Zdaniem autorów, grupy tych którzy popełnili samobójstwo i tych, którzy dokonali poważnej, lecz nie zakończonej śmiercią próby stanowią populacje wzajemnie zachodzące na siebie. Czynniki ryzyka samobójstwa dokonanego i poważnego usiłowania samobójczego były podobne, z wyjątkiem płci męskiej, która jest zdecydowanie związana z ryzykiem samobójstwa dokonanego, a nie próby samobójczej. Autorzy wiążą to z faktem, że chłopcy po podjęciu decyzji o samobójstwie wybierają metodę bardziej letalną. Drugim czynnikiem istotnie różnicującym grupę dokonanych i niedoszłych samobójców jest paradoksalnie większy udział osób z zaburzeniami nastroju typu depresyjnego wśród tych ostatnich ( 30% i 70%). Autorzy tłumaczą to tym, iż osoby z depresją mają wprawdzie większą skłonność do samobójstwa, ale samą próbę cechuje mniejsza efektywność wykonania. Innym możliwym wytłumaczeniem są błędy diagnostyczne, a co za tym idzie niedoszacowanie depresji u tych, którzy samobójstwa dokonali.

Wyniki badania pozwalają na identyfikację osób w młodym wieku o szczególnym ryzyku samobójstwa.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2003-06-23

 

0 replies on “Samobójstwa i poważne usiłowania samobójcze wśród młodzieży – studium porównawcze”