Czynniki ryzyka choroby wieńcowej wykazują niewielką zmienność w czasie

Hanno Ulmer i wsp – Long-term tracking of cadiovascular risk factors among men and women in a large population-based health system. The Vorarlberg Health Monitoring & Promotion Programme Eur H J 2003;24:1004
Wiadomo, że prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej jest proporcjonalne do czasu ekspozycji na czynniki ryzyka. Wciąż nie jest pewne, czy obecność czynników ryzyka we wczesnym okresie życia zwiększa prawdopodobieństwo ich występowania w kolejnych punktach czasowych. Dotychczasowe badania dotyczące tego problemu miały ograniczenia związane z niedostateczną liczebnością oraz krótkim okresem obserwacji.

Tych niedociągnięć uniknęli Ulmer i wsp. – wyniki ich pracy zostały opublikowane w czerwcowym wydaniu European Heart Journal. Autorzy austriaccy analizowali zmiany w czasie parametrów związanych z ryzykiem choroby wieńcowej, u niemal 150 000 dorosłych osób uczestniczących w populacyjnym programie monitorowania i promocji zdrowia. Okres obserwacji wynosił 15 lat. Stabilność parametrów wyrażano w postaci współczynnika, którego wartość zbliżała się do jedności w przypadku zmian minimalnych i malała w przypadku znacznej zmienności.

Autorzy stwierdzili, że każda z analizowanych zmiennych, to jest: skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, masa ciała oraz poziom cholesterolu, trójglicerydów, GGTP i glukozy w surowicy na czczo, wykazywała tendencję do utrzymywania się w czasie. Współczynnik zgodności był najwyższy w przypadku indeksu masy ciała (0.87 u mężczyzn i 0.89 u kobiet).

Wyniki badania wskazują, że osoby w młodym wieku, u których stwierdza się czynniki ryzyka choroby wieńcowej, powinny być celem intensywnych działań profilaktycznych. Dotyczy to zwłaszcza otyłości, która, jeśli występuje u osób stosunkowo młodych, ma tendencję do długotrwałego utrzymywania się. Zdaniem autorów strategie profilaktyczne są skuteczniejsze wówczas, gdy interwencja kierowana jest na młodą populację, a nie wybrane osoby z utrwalonymi czynnikami ryzyka.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2003-06-14

0 replies on “Czynniki ryzyka choroby wieńcowej wykazują niewielką zmienność w czasie”