Palenie a nowe czynniki ryzyka chorób serca i naczyń

Lydia A. Bazzano i wsp – Relationship between cigarette smoking and novel risk factors for cardiovascular disease in the United States Ann Intern Med 2003;138:891
Palenie jest głównym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń. Z wcześniejszych badań wiadomo, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy paleniem a wyższym poziomem cholesterolu w surowicy krwi, upośledzoną reaktywnością wazomotoryczną naczyń wieńcowych, nadmierną agregacją płytek krwi i stanem prozakrzepowym. Z kolei, dane na temat zależności pomiędzy paleniem a nowymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, w tym poziomem białka C-reaktywnego, fibrynogenu i homocysteiny w surowicy, są skąpe.

Autorzy amerykańscy przeprowadzili przekrojowe badanie populacyjne, w trakcie którego oznaczali poziom trzech wymienionych parametrów w surowicy u 4187 aktywnych palaczy, 4791 byłych palaczy i 8375 dorosłych osób, które nigdy nie paliły papierosów.

Po uwzględnieniu różnic w klasycznych czynnikach ryzyka chorób serca i naczyń, palenie wiązało się ze znamiennie większym prawdopodobieństwem podwyższonego (co najmniej 10 mg/l) poziomu białka C-reaktywnego (iloraz szans 1.98), a także wysokiego poziomu fibrynogenu (2.15) i homocysteiny (2.74). Stopień wzrostu badanych parametrów był proporcjonalny do ekspozycji na papierosy, ocenianej w oparciu o liczbę paczko-lat, oraz poziomu metabolitów nikotyny w surowicy.

Podsumowując, zapalenie i homocysteinemia mogą być istotnymi mechanizmami niekorzystnego wpływu palenia na rozwój miażdżycy. Wyniki tej analizy są zgodne z rezultatami wcześniejszych opracowań, które jednak nie pozwalały na formułowanie jednoznacznych wniosków z uwagi na małą liczebność badanych grup.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2003-06-03

0 replies on “Palenie a nowe czynniki ryzyka chorób serca i naczyń”