Zaburzenia lękowe są częstsze u chorych na cukrzycę niż w ogólnej populacji

Johannes Kruse, Norbert Schmitz i Wolfgang Thefeld – On the association between diabetes and mental disorders in a community sample. Results from the German National Health Interview and Examination Survey Diabetes Care 2003;26:1841
Problem zaburzeń psychicznych u osób przewlekle chorych pozostaje od kilku lat w centrum zainteresowania badaczy i analityków systemu ochrony zdrowia. Cukrzyca, choroba wymagająca stałej i wieloletniej dyscypliny ze strony chorego, jest szczególnym obciążeniem dla psychiki. Z kolei obecność zaburzeń psychicznych może prowadzić do pogorszenia wyrównania cukrzycy poprzez negatywny wpływ na przestrzeganie zaleceń i wymogi samokontroli.

Wyniki badań, w których analizowano występowanie zaburzeń psychicznych u osób z cukrzycą, są niejednoznaczne. Przykładowo, częstość depresji w cukrzycy była oceniana przez różnych autorów na 3.8% – 49.5%. O ile w niektórych badaniach nie stwierdzano zależności pomiędzy depresją a hiperglikemią, to w innych formułowano wniosek, że leczenie zaburzeń nastroju może poprawić kontrolę glikemii.

Wadami większości dotychczasowych prac dotyczących tego zagadnienia były: stosunkowo mała liczebność grup badanych, niejasne kryteria rozpoznawania oraz analiza jedynie wybranych zaburzeń psychicznych.

Populacyjne, przekrojowe badanie autorów niemieckich, którego wyniki zostały opublikowane w czerwcowym wydaniu Diabetes Care, jest wolne od tych ograniczeń. Analizowano dane ponad 7000 dorosłych osób, stanowiących reprezentatywną próbę populacji.

Stwierdzono, że całkowite ryzyko wystąpienia choroby psychicznej (wg kryteriów DSM IV) u osób cukrzycą jest porównywalne z obserwowanym w ogólnej populacji. Z kolei analiza poszczególnych rodzajów zaburzeń psychicznych wykazała, że chorzy na cukrzycę stanowią grupę ryzyka zaburzeń lękowych (iloraz szans w porównaniu z ogólną populacją – 1.93). Zaburzenie depresyjne występowało u chorych na cukrzycę również częściej, ale po uwzględnieniu różnic w czynnikach demograficznych, nie zaobserwowano znamienności statystycznej.

W dyskusji autorzy przyznają, że zależność pomiędzy cukrzycą a chorobami psychicznymi wciąż jest niejasna. W kolejnych badaniach nad tym problemem należy skoncentrować się nad standaryzacją metodyki, w tym nad używaniem jednolitych kryteriów rozpoznawania chorób psychicznych i odpowiednim doborem badanych grup.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-06-02

0 replies on “Zaburzenia lękowe są częstsze u chorych na cukrzycę niż w ogólnej populacji”