Występowanie i obraz kliniczny dużej depresji w chorobie Alzheimera

George Zubenko i wsp – A collaborative study of the emergence and clinical features of the major depressive syndrome of Alzheimeer disease Am J Psychiatry 2003; 160: 857
Na chorobę Alzheimera cierpi około 4 milionów Amerykanów, z czego około jedna trzecia ma również depresję. Trendy epidemiologiczne wskazują, że problem zaburzeń afektywnych towarzyszących zespołom otępiennym będzie narastać.

W pracy opublikowanej w majowym numerze American Journal of Psychiatry oceniono częstotliwość występowania i obraz kliniczny depresji występującej w przebiegu choroby Azheimera. Badanie przeprowadzono na próbie 243 pacjentów z prawdopodobną chorobą Alzheimera. Grupę kontrolną stanowiło 151 starszych osób, u których nie stwierdzano objawów demencji.

Rozpowszechnienie dużej depresji wśród pacjentów z chorobą Alzheimera oceniono na 22.5% do 54.4%, w zależności od ośrodka (dla porównania, rozpowszechnienie dużej depresji w populacji starszych osób z prawidłowo zachowanymi funkcjami poznawczymi nie przekracza 5%). W grupie kontrolnej nie stwierdzono żadnego aktualnego epizodu dużej depresji, natomiast w przeszłości notowano dużą depresję u 28.5% badanych (przy 44.9% przypadków występowania depresji w wywiadzie u osób, u których później rozwinęła się choroba Alzheimera).

W obrazie depresji u pacjentów z chorobą Alzheimera częściej stwierdzano zaburzenia koncentracji i trudności w podejmowaniu decyzji, a w mniejszym stopniu wyrażone było poczucie bezwartościowości i winy. Wsród pacjentów z chorobą Alzheimera depresja występowała częściej u tych, którzy już wcześniej mieli podobne epizody. Rozpowszechnienie objawów depresyjnych było tym większe im bardzej zaburzone były funkcje poznawcze i sięgało 50% w grupie pacjentów najbardziej otępiałych. Wśród nich też zdarzyło się więcej powikłań psychotycznych.

Zdaniem auotorów depresja w przebiegu choroby Alzheimera jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń nastroju w wieku podeszłym.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2003-05-04

0 replies on “Występowanie i obraz kliniczny dużej depresji w chorobie Alzheimera”