Nadciśnienie tętnicze w Europie i Ameryce

K. Wolf-Maier i wsp – Hypertension prevalence and blood pressure levels in 6 european countries, Canada, and the United States JAMA 2003;289:2363
Ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych jest ściśle związane z wysokością ciśnienia tętniczego. Wiadomo również, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego różni się w poszczególnych populacjach, co spowodowane jest odmiennością genetyczną, stylem życia i rodzajem stosowanej diety.

Autorzy niniejszej pracy podjęli się porównania średnich wartości ciśnienia tętniczego oraz częstości występowania nadciśnienia tętniczego wśród mieszkańców Europy i Ameryki Północnej (u osób w wieku 35 lat i starszych). Wykorzystali oni wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego, wykonanych w ramach badań populacyjnych, prowadzonych w latach dziewięćdziesiątych w USA, Kanadzie, oraz sześciu krajach zachodniej Europy (Niemcy, Finlandia, Szwecja, hiszpania, Anglia, Włochy). Ciśnienie tętnicze u uczestników wszystkich badań mierzone było w spoczynku, metodą tradycjną, przez personel medyczny.

Okazało się, że średnie ciśnienie tętnicze u mieszkańców Ameryki jest istotnie niższe (127/77 mm Hg) oraz w mniejszym stopniu wzrasta z wiekiem, niż ciśnienie Europejczyków (136/83 mm Hg). Różnice te dotyczyły zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Podobnie odsetek osób z nadciśnieniem tętniczym (z ciśnieniem ponad 140/90 mm Hg lub aktualnie przyjmujących leki hipotensyjne) był znacznie niższy w Ameryce (28% vs 44%). Wykazano ponadto istotną korelację między średnią wysokością ciśnienia w populacji a częstością zgonów z powodu udaru mózgu w badanych krajach.

W dyskusji autorzy przytaczają między innymi wyniki prac: polskiego MONICA Project i amerykańskiego Atherosclerosis Risk in Communities zauważając, że wartości ciśnienia skurczowego były w Polsce o 20 mm Hg wyższe niż w Stanach Zjednoczonych.

Autorzy przyznają, że różnice stylu życia w Ameryce i w Europie nie tłumaczą powyższych różnic. Sugerują oni konieczność poszukiwania dalszych czynników populacyjnych odpowiedzialnych za występowanie nadciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-05-14

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze w Europie i Ameryce”