Wpływ różnych leków hipotensyjnych na funkcję śródbłonka

L. Ghiadoni i wsp – Different effect of antihypertensive drugs on conduit artery endothelial function Hypertension 2003;41:1281
Śródbłonek naczyń krwionośnych odgrywa istotną rolę w regulacji ciśnienia tętniczego. Wiadomo, że u chorych na nadciśnienie tętnicze dochodzi do upośledzenia funkcji śródbłonka, co objawia się m.in. zmniejszeniem produkcji tlenku azotu, będącego głównym czynnikiem wazodylatacyjnym.

Autorzy pracy ocenili, jak zmienia się zdolność śródbłonka do wpływu na szerokość tętnicy ramiennej w czasie stosowania różnych leków hipotensyjnych. Do badania zaangażowano 180 chorych z nadciśnieniem, którzy w sposób randomizowany otrzymywali jeden z sześciu leków: peryndopryl, nifedypinę, amlodypinę, atenolol, nebiwolol lub telmisartan. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych ochotników. Ocena szerokości tętnicy ramiennej polegała na komputerowej analizie ultrasonograficznego pomiaru w spoczynku oraz po zwolnieniu 5-minutowego ucisku ramienia za pomocą mankietu sfigmomanometru, co prowokowało reaktywny rozkurcz tętnicy.

Na wstępie u wszystkich chorych stwierdzono podobny przyrost średnicy naczynia, przy czym był on istotnie mniejszy (5,2%) niż w grupie osób zdrowych (7.1%). Po sześciu miesiącach we wszystkich grupach uzyskano porównywalną redukcję ciśnienia tętniczego. Jednocześnie zwiększony przyrost średnicy tętnicy ramiennej w kolejnym badaniu USG wykazano jedynie u chorych otrzymujących peryndopryl (6.4%, p<0.01 w stosunku do wartości wyjściowej).

Autorzy wnioskują, że peryndopryl, jako jedyny z zastosowanych leków hipotensyjnych, poprawia zdolność śródbłonka do odczynowej produkcji czynników wazodylatacyjnych. Jako mechanizm działania leku sugerują oni wpływ peryndoprylu na zmniejszenie degradacji bradykininy, która jest silną substancją rozszerzającą naczynia. Ponieważ dysfunkcja śródbłonka jest niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, niezbędne jest przeprowadzenie dużych badań klinicznych nad związkiem poprawy funkcji śródbłonka z rokowaniem.

 

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2003-06-29