Przewidywanie śmiertelności u chorych z niewydolnością serca: podejście pragmatyczne

M L Bouvy i wsp – Predicting mortality in patients with heart failure: a pragmatic approach Heart 2003;89:605
W wielu badaniach potwierdzono u chorych z niewydolnością serca (HF) prognostyczną wartość takich czynników jak: płeć męska, niskie ciśnienie skurczowe, niewydolność nerek, wywiad HF, cukrzyca i depresja. Ich obecność wskazuje na wyższe ryzyko ponownej hospitalizacji i zgonu.

Celem zaprezentowanej w Heart pracy było stworzenie logicznego i prostego do zastosowania modelu prognostycznego przewidującego ryzyko śmierci u chorych z HF, opartego o informacje łatwo dostępne w praktyce lekarskiej. Model opracowano na podstawie prospektywnej, trwającej 18 miesięcy obserwacji grupy 152 pacjentów hospitalizowanych z powodu HF.

W trakcie badania zmarło 51 chorych (34%). Niezależnymi czynnikami ryzyka zgony były: cukrzyca, dysfunkcja nerek (lub podwyższonej wartości kreatyniny), klasy NYHA III lub IV, niskie wartości ciśnienia tętniczego, obrzęki podudzi. Czynnikami nie uwzględnianymi w poprzednich modelach oceny ryzyka okazały się: stosowanie beta-blokerów, niski wskaźnik masy ciała i niskie wartości uzyskane w kwestionariuszu oceny jakości życia. Okazało się, że przyjmowanie beta-blokera wiązało się z lepszym rokowaniem, zaś niska masa ciała i niska jakość życia były rokowniczo niekorzystne.

Zdaniem autorów model prognostyczny oparty o łatwo dostępne informacje kliniczne i badanie przedmiotowe powinien być rutynowo stosowany u chorych z niewydolnością serca.

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-06-29

0 replies on “Przewidywanie śmiertelności u chorych z niewydolnością serca: podejście pragmatyczne”