Intensywne leczenie hipotensyjne: korzyść dla wszystkich oprócz osób z nadciśnieniem tętniczym palących papierosy?

Perd Lund-Johansen – Intensive blood pressure treatment: beneficial for all but the smoking hypertensives? J Hypertension 2003;21:697
W Journal of Hypertension autorzy badania HOT opublikowali obserwacje dotyczące intensywnego leczenia hipotensyjnego osób z nadciśnieniem tętniczym palących papierosy.

W 1987 r Cruickshank i wsp. zwrócili uwagę, że śmiertelność w grupie osób z nadciśnieniem leczonych hipotensyjnie była zależna od wartości ciśnienia rozkurczowego i opisywała ją krzywa J (śmiertelność zmniejszała się w miarę spadku wartości rozkurczowych w zakresie 120-80 mm Hg, ale przy wartościach poniżej 80 mm Hg zaczynała rosnąć). W późniejszych pracach, takich jak SHEP i SYST-EUR, zjawiska krzywej J nie odnotowano i jego istnienie zostało podważone.

Krzywą J ponownie zaobserwowali autorzy badania HOT u osób palących papierosy. Podczas gdy w żadnej z podgrup kohorty osób niepalących nie obserwowano zjawiska krzywej J, grupa osób palących leczonych intensywnie (ciśnienie rozkurczowe <80-85 mm Hg) miała wyższą całkowitą śmiertelność, śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, liczbę nagłych zgonów i udarów.

Komentarzem opatrzył te doniesienia Per Lund-Johansen. Jego zdaniem, najistotniejszym przesłaniem płynącym z badania HOT, a dotyczącym osób palących papierosy, jest potwierdzona dwukrotnie większa śmiertelność ogólna w tej grupie w stosunku do niepalących (raport z 2001r.). Dlatego każdy wysiłek powodujący rzucenie palenia jest cenny. Dla tych zaś, którzy nie zrezygnują z nałogu, bardziej rozsądne wydaje się utrzymanie nieco wyższych, niż u niepalących, docelowych wartości ciśnienia.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Hypertension / 2003-04-29

0 replies on “Intensywne leczenie hipotensyjne: korzyść dla wszystkich oprócz osób z nadciśnieniem tętniczym palących papierosy?”