Wpływ depresji na chorobowość i śmiertelność z powodu udarów mózgowych

Rajamanar Ramasubu i wsp – Effect of depression on stroke morbidity and mortality Can J Psychiatry 2003;48:250
Analizując wpływ depresji na zapadalność i śmiertelność z powodu udarów mózgowych autorzy dokonali przeglądu wyników 8 prospektywnych badań, opublikowanych po 1990 roku. W badaniach tych stosowano skale samooceny objawów depresji.

Wyniki wskazują, że depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka udarów mózgowych. Pacjenci z bardziej nasilonymi dolegliwościami depresyjnymi mają większe ryzyko występowania udarów mózgowych. Co więcej, również ryzyko zgonu z powodu udaru mózgowego jest znacząco większe u osób ze współwystępującymi objawami depresji.

Liczne badania sugerują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi schorzeniami. Epizody dużej depresji związane są z występowaniem zaburzeń rytmu serca po zawale, nasiloną agregacją płytek krwi i insulinoopornością. Wzrost aktywności: osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, układu współczulnego, zaburzenia układu immunologicznego oraz spadek reaktywności naczyń mózgowych, obserwowane w depresji, mogą przyczyniać się do rozwoju zmian patologicznych w naczyniach mózgowych. Dopiero jednak badania nad wpływem leczenia przeciwdepresyjnego na redukcję ryzyka udaru mózgowego będą mogły ostatecznie potwierdzić ten związek.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2003-05-28

0 replies on “Wpływ depresji na chorobowość i śmiertelność z powodu udarów mózgowych”