Samokontrola glikemii – czy jest przydatna w insulinoterapii cukrzycy typu 2?

G.H. Murata i wsp – Intensified blood glucose monitoring improves glycemic control in stable, insulin-treated veterans with type 2 diabetes Diabetes Care 2003;26:1759
Samokontrola glikemii to dodatkowy obowiązek dla pacjentów oraz dodatkowe obciążenie budżetów: domowego i państwowego. Jej stosowanie jest uzasadnione, gdy przynosi wymierne korzyści terapeutyczne. Dla wielu grup chorych na cukrzycę typu 2 nie zostało to jeszcze jednoznacznie udokumentowane.

Autorzy pracy postanowili ocenić wpływ intensywnej samokontroli glikemii w grupie chorych z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną. Badani dokonywali oznaczeń glikemi za pomocą glukometru 4 x dziennie, przed głównymi posiłkami i przed snem, w okresie 8 tygodni. Oceniono wpływ takiego postępowania na poziom hemoglobiny glukozylowanej po 8 i po 52 tygodniach od momentu rozpoczęcia samokontroli. Analizie poddano wyniki 201 pacjentów w wieku średnio 65 lat. Modyfikacje dawek insuliny i rekomendacje dotyczące diety oraz aktywności fizycznej pozostawiono w gestii lekarzy prowadzących.

Pacjenci wykonali 78,4% zaplanowanych oznaczeń stężeń glukozy. W porównaniu do wyjściowego poziomu HbA1c – 8,2%, po 8 tygodniach badania uzyskano istotną statystycznie redukcję poziomu hemoglobiny glukozylowanej, wynoszącą 0,36 % (p<0,001). Analiza podgrup wykazała, że do poprawy kontroli metabolicznej dochodziło wyłącznie w podgrupie chorych z wyjściowym HbA1c >8,0% oraz u pacjentów, którzy wykonali co najmniej 75% przewidzianych oznaczeń glikemii. Korzystny efekt samokontroli utrzymywał się nadal po 52 tygodniach obserwacji.

Poprawa w zakresie wyrównania metabolicznego może zależeć od wywołanej samokontrolą glikemii modyfikacji diety i aktywności fizycznej, lepszego przestrzegania zaleceń terapii farmakologicznej lub zmian w dawkowaniu insuliny, dokonywanych przez pacjenta lub lekarza na podstawie uzyskanych pomiarów. Stała i systematyczna samokontrola glikemii wywiera korzystny i długotrwały wpływ na stopień wyrównania metabolicznego u chorych z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-06-02

0 replies on “Samokontrola glikemii – czy jest przydatna w insulinoterapii cukrzycy typu 2?”