Związek nadciśnienia z udarami w różnych populacjach-komentarz redakcyjny

Jan A Staessen i wsp – Hypertension prevalence and stroke mortality across populations JAMA 2003;289:2420
Artykuł stanowi komentarz do opublikowanej w tym samym numerze JAMA pracy Wolf-Meier i wsp., poświęconej występowaniu nadciśnienia w USA, Kanadzie i 6 krajach Europy. Staessen i wsp. podkreślają, że nadciśnienie tętnicze odgrywa rolę przyczynową w niemal 70% udarów i, jak wykazały analizy Prospective Studies Collaboration obejmujące populację ponad 1 miliona uczestników badań kohortowych, nawet niewielkie różnice w wysokości ciśnienia tętniczego (RR) mogą powodować znaczące różnice w zapadalności i śmiertelności.

Standaryzowane względem wieku wskaźniki zgonów spowodowanych udarami mogą różnić się nawet 10-krotnie, od najniższych w krajach z niską zachorowalnością, takich jak Szwajcaria (25 zgonów udarowych na 100 000 populacji w wieku 40-69 lat), do najwyższych w takich regionach jak Europa Wschodnia, Japonia, Chiny czy południowo-wschodni obszar Stanów Zjednoczonych (tzw. „Stroke Belt”).

W będącej przedmiotem komentarza pracy oryginalnej, Wolf-Meier i wsp. stawiają hipotezę, że średnie wartości RR oraz wzrost RR z wiekiem mogą być różne w poszczególnych populacjach i ściśle wiązać się z różnicami w częstości występowania zgonów mózgowo-naczyniowych. Dokonując retrospektywnego przeglądu badań Wolf-Meier i wsp. zwracają uwagę, że średnie różnice w wysokości RR pomiędzy mieszkańcami Ameryki Północnej i Europy Zachodniej wynoszą 9 mm Hg dla RR skurczowego i 6 mm Hg dla RR rozkurczowego (wyższe w Europie).

Z kolei w komentarzu Staessen przywołuje wyniki European Project on Genes in Hypertension (, w którym różnice w średnich wartościach RR pomiędzy poszczególnymi krajami Europy środkowej i wschodniej sięgają 6-7 mm Hg.

Zdaniem autorów komentarza najważniejszą obserwacją poczynioną przez Wolf-Meier i wsp. jest wykazanie, że zarówno częstość występowania nadciśnienia jak i wskaźniki zgonów udarowych są niższe w Ameryce Północnej niż w Europie. Mimo, że oparte są na analizach retrospektywnych, obserwacie te wskazują, że kontrola RR odgrywa zasadniczą rolę w profilaktyce sercowo-naczyniowych powikłań nadciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-05-14

0 replies on “Związek nadciśnienia z udarami w różnych populacjach-komentarz redakcyjny”