Co nowego wniosło badanie ASCOT-LLA?-komentarz redakcyjny

Lindholm L.H., Samuelsson O – What are the odds at ASCOT today? Lancet 2003;361:1144
Opublikowane ostatnio wyniki badania ASCOT-LLA (leczenie osób z nadciśnieniem tętniczym i co najmniej 3 czynnikami ryzyka zdarzeń sercowo naczyniowych – podwójnie ślepa próba – 10 mg atorwastatyny vs placebo), udowodniły korzyści leczenia statyną. Względna 36%-owa redukcja częstości podstawowego punktu końcowego (wystąpienie zgonu wieńcowego lub nie zakończonego zgonem zawału serca) w grupie otrzymującej statynę była na tyle istotna, że badanie przerwano przed czasem.

Zdaniem autorów komentarza należy jednak pamiętać, że w wartościach bezwzględnych różnica w liczbie niekorzystnych zdarzeń pomiędzy aktywnym leczeniem a placebo wynosiła tylko 3.4 na 1000 pacjento-lat. Badacze ASCOT-LLA mają nadzieję iż wyniki ich pracy wpłyną na kształt opracowywanych zaleceń klinicznych. Autorzy komentarza przypominają jednak, że bezwzględne korzyści uzyskane w badaniu są ograniczone, a koszt terapii znaczący.

Interesujące wydaje się porównanie wyników ASCOT-LLA z opublikowanym w grudniu ubiegłego roku badaniem ALLHAT-LLT (podgrupa pacjentów z nadciśnieniem otrzymująca 40 mg prawastatyny vs leczenie standardowe). W obu uczestniczyły grupy podobne co do liczebności, choć do ALLHAT-LLT włączono około 50% kobiet, do ASCOT – LLA tylko 19%. W badaniu ALLHAT-LLT uzyskano co prawda 17% obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu w stosunku do poziomu wyjściowego w grupie osób leczonych aktywnie, nie zaobserwowano jednak znaczącego spadku śmiertelności, ani też liczby zdarzeń wieńcowych. Na zakończenie badań w ASCOT-LLA atorwastatynę przyjmowało jednak aż 87% chorych, a w ALLHAT-LLT tylko 70% chorych wyjściowo przydzielonych do grup leczonych statynami.

Zdaniem autorów, oba badania ponowne wykazały, że decyzje terapeutyczne podejmowane powinny być na podstawie ogólnej oceny ryzyka, a nie w oparciu o ilościowe wartości poszczególnych czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-04-05