Atorwastatyna w prewencji incydentów wieńcowych i udarów mózgu – badanie ASCOT-LLA

Sever P.S. i wsp – Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentration, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) Lancet 2003;361:1149
Próba Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) jest pierwszym badaniem opisującym korzyści ze stosowania leczenia hipolipemizującego w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej, u chorych z nadciśnieniem tętniczym, u których nie rozpoznaje się dyslipidemii.

Spośród 19 342 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – uczestników badania ASCOT (wiek od 40 do 79 lat) i co najmniej 3 czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, wyodrębniono grupę 10 305 chorych z poziomem cholesterolu 6,5 mmol/l lub niższym. Chorych tych randomizowano do grupy otrzymującej (oprócz podstawowego leczenia hipotensyjnego) 10 mg atorwastatyny lub do grupy otrzymującej placebo (ASCOT-LLA).

Zaplanowano 5 letnią obserwację, której głównymi punktami końcowymi były zgony wieńcowe i nie zakończone zgonem zawały serca. W ciągu 3 lat obserwacji atorwastatyna obniżyła poziom cholesterolu całkowitego o 1.1 mmol/L. Redukcja łącznej liczby incydentów sercowo-naczyniowych w grupie leczonej atorwastatyną o 36% była na tyle istotna, że badanie przerwano po 3,3 latach (100 incydentów w grupie otrzymującej atorwastatynę i 154 incydentów w grupie z placebo, P=0,0005).

Zdaniem autorów, dane te w przyszłości mogą skutkować zmianami standardów dotyczących leczenia hipolipemizujacego. Różnica w całkowitej liczbie zgonów w obu grupach nie była jednak istotna statystycznie (185 zgonów w grupie atorwastatyny i 212 w grupie placebo, p=0.16) i nie odnotowano większej skuteczności atorwastatyny w grupie chorych z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2003-04-28