Szkolenia lekarzy ogólnych w celu zmniejszenia użycia benzodwuazepin u starszych pacjentów

Nicholas J. G. Pimlott i wsp. – Educating physicians to reduce benzodiazepine use by elderly patients: a randomized controlled trial CMAJ 2003;168:835
Stosowanie benzodwuazepin (BNZ) u starszych pacjentów może wiązać się z ryzykiem upadków i złamań, wypadków komunikacyjnych oraz osłabieniem zdolności poznawczych. Pomimo to BNZ są często nadużywane w tej grupie wiekowej. Szczególnymi problemami są długookresowe stosowanie BNZ, przepisywanie leków o długim okresie działania oraz stosowanie BNZ z innymi preparatami psychoaktywnymi.

Aby ograniczyć przepisywanie benzodwuazepin, w stanie Ontario przeprowadzono celowaną akcję informacyjną. Ocena jej efektywności była tematem prezentowanej pracy. Korzystając z rejestru realizowanych recept odszukano 1624 lekarzy, którzy przepisali przynajmniej 10 recept na BNZ w okresie 2 miesięcy, następnie utworzono grupę badaną liczącą 168 osób i grupę kontrolną liczącą 206 osób. Co 2 miesiące, w okresie półrocznym, wysyłano do lekarzy biuletyny edukacyjne zalecające ograniczanie ilości przepisywanych leków, skrócenie czasu kuracji, używanie leków krótko działających i unikanie szkodliwych kombinacji. Grupa kontrolna otrzymywała materiały dotyczące leków nadciśnieniowych.

Po podsumowaniu wyników nie stwierdzono istotnych zmian w postępowaniu leczniczym badanych lekarzy. Ponieważ bardzo podobny program, dotyczący ograniczenia przepisywania antybiotyków zakończył się sukcesem, autorzy zastanawiali się nad przyczynami niepowodzenia. Ich zdaniem łatwiej jest zmienić zwyczaje ordynowania leków podawanych w określonym przedziale czasowym. Większa jest też społeczna świadomość dotycząca konieczności ograniczania antybiotykoterapii. Kolejną przyczyną może być różnorodność zastosowań BNZ oraz fakt, że do próby wybrano lekarzy o utrwalonych nawykach leczniczych. Autorzy widzą potrzebę opracowania przewodnika terapeutycznego dotyczącego BNZ i upowszechnienia go wśród lekarzy ogólnych, tak jak to miało miejsce w przypadku antybiotyków.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2003-04-01

 

0 replies on “Szkolenia lekarzy ogólnych w celu zmniejszenia użycia benzodwuazepin u starszych pacjentów”