Wybór leku psychotropowego u pacjentów po zawale

Naakesh Dewan i wsp – Selective safe psychotropics for post-MI patients Curr Psy 2003;2:3
Algorytmy postępowania w psychiatrii zalecają z reguły rozpoczynanie leczenia farmakologicznego od monoterapii.  Pacjentci kardiologiczni np.  po zawale, najczęściej przyjmują łącznie inhibitory ACE, beta-blokery, leki hipolipemizujące i przeciwpłytkowe. Przy tak złożonym leczeniu podanie leku psychotropowego wiąże się z dużym ryzykiem działań ubocznych i interakcji.

Do tej pory nie opublikowano wytycznych leczenia psychiatrycznego chorych po zawale a przeprowadzone badania kliniczne ograniczają się do pojedynczych prac dotyczących depresji. Brak randomizowanych badań u kardiologicznych chorych z chorobą dwubiegunową lub psychozami.

Autorzy artykułu proponują psychiatrom stosowanie się do wskazówek określonych akronimem HALT (Hypertension, Arrhytmias, Lipids, Liver enzymes, Thrombosis risk). Wpływ danego preparatu na składowe powyższego skrótu powinien być brany pod uwagę przy wyborze leczenia. Leki przeciwdepresyjne nowej generacji są bezpieczniejsze od leków trójcyklicznych. Wenlafaksyna może w niewielkim stopniu przyspieszać czynność serca i powodować wzrost ciśnienia krwi. Fluoksetyna, paroksetyna i bupropion mogą wchodzić w interakcje z beta-blokerami, a mirtazapina powoduje przyrost masy ciała i może zaostrzyć nadciśnienie oraz zaburzać gospodarkę lipidową. Podawanie po zawale atypowych neuroleptyków, takich jak olanzapina, risperidon czy kwetiapina wymaga dużej ostrożności z uwagi na ich potencjalny wpływ na układ krążenia. Trudno też leczyć zaburzenie afektywne dwubiegunowe u pacjentów z zawałem. Lit może powodować zaburzenia rytmu serca i, w połączeniu z inhibitorami ACE, zwiększać ryzyko nagłego zgonu. Pochodne kwasu walproinowego zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, krwawień z przewodu pokarmowego i zaburzeń krzepliwości. Olanzapina zwiększa masę ciała i może prowadzić do zaburzeń gospodarki lipidowej.

Opracowane na podstawie: Current Psychiatry / 2003-03-22