Zmienność występowania zawału serca w zależności od dnia tygodnia i płci

K. Kinjo i wsp – Variation during the week in the incidence of acute myocardial infarction: inreased risk for Japanese women on Saturdays Heart 2003;89:398
Wyniki dotychczasowych badań zmienności występowania zawału serca (AMI) w zależności od dnia tygodnia są niejednoznaczne. Większość z nich sugerowała, że częstość AMI wzrasta istotnie w poniedziałek, co tłumaczono stresem związanym z powrotem do pracy po przerwie sobotnio-niedzielnej.

Celem analizy badania OACIS była ocena demograficznych i społecznych czynników ryzyka AMI w populacji japońskiej. Analizę statystyczną przeprowadzono w grupie kolejnych 2400 chorych hospitalizowanych z powodu zawału w regionie Osaki.

W odniesieniu do całej badanej populacji nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu AMI w poszczególnych dniach tygodnia. Jednak u kobiet wykazano istotny, 39%-owy wzrost względnego ryzyka wystąpienia AMI w sobotę. Szczegółowa analiza wykazała również istotny statystycznie wzrost ryzyka (o 30%) u pracujących mężczyzn w poniedziałek. Nie wykazano zależności od dnia tygodnia w analizie innych podgrup (obecność czynników ryzyka, lokalizacja zawału i zaawansowanie zmian w tętnicach wieńcowych).

Badanie potwierdziło zależny od płci i statusu zawodowego, wzrost ryzyka wystąpienia AMI w sobotę u kobiet oraz w poniedziałek u pracujących mężczyzn. Jest to pierwsze badanie wykazujące wyższe ryzyko AMI w sobotę u kobiet. Dalsze badania powinny określić mechanizmy tego zjawiska.

W opinii autorów, czynnikiem predysponującym do wzrostu AMI u kobiet w sobotę może być wyższy stres i obowiązki domowe, jakie mają kobiety w społeczeństwach o kulturze patriarchalnej.

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-04-16

0 replies on “Zmienność występowania zawału serca w zależności od dnia tygodnia i płci”