Poranny wzrost wartości ciśnienia tętniczego-komentarz

N.M. Kaplan – Morning surge in blood pressure Circulation 2003;107:1347
Zawały serca, udary mózgu i nagłe zgony znacznie częściej występują w pierwszych godzinach po przebudzeniu. W opublikowanej w tej samej edycji Circulation pracy Kario i wsp. wykazano związek pomiędzy dużym porannym wzrostem wartości ciśnienia tętniczego a częstością udarów. Poranny wzrost ciśnienia (morning surge, MS) definiowano jako różnicę pomiędzy średnim ciśnieniem skurczowym w pierwszych dwóch godzinach po przebudzeniu, a średnim ciśnieniem skurczowym w tej godzinie snu, gdy było ono najniższe. Ryzyko udaru znamiennie rosło przy MS >55 mm Hg.

Zdaniem autora komentarza, Normana Kaplana, mechanizmem odpowiedzialnym za poranny wzrost ciśnienia tętniczego jest aktywacja układu współczulnego, wiążąca się raczej ze wstaniem z łóżka niż tylko z faktem przebudzenia. Podczas gdy przebudzenie ze snu prowadzi do niewielkiego wzrostu epinefryny w surowicy, przyjęcie pozycji pionowej znacznie podnosi poziom zarówno epinefryny jak i norepinefryny. W konsekwencji pobudzenie alfa-receptorów powoduje skurcz naczyń.

Zastosowanie 24-godzinnego pomiaru wartości ciśnienia dla wykazania porannego wzrostu RR nie zawsze jest możliwe. Dlatego w praktyce lepiej skorzystać z porannego pomiaru RR wykonywanego przez pacjenta. W przypadku stwierdzenia wartości >140/90 mm Hg, należy zintensyfikować leczenie hipotensyjne i zastosować leki długodziałające. Zaleca się również unikanie w godzinach porannych intensywnych wysiłków fizycznych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-03-18

 

0 replies on “Poranny wzrost wartości ciśnienia tętniczego-komentarz”