Poranny wzrost wartości ciśnienia tętniczego sprzyja wystąpieniu udarów

Kario K. i wsp – Morning surge in blood pressure as a predictor of silent and clinical cerebrovascular disease in elderly hypertensives Circulation 2003;107:1401
Jak wskazują coraz liczniejsze badania, szczyt występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak: świeży zawał serca, nagła śmierć sercowa, udar krwotoczny czy niedokrwienny, przypada na godziny poranne i przedpołudniowe (od godziny 6.00 do 12.00), szczególnie zaś na czas tuż po przebudzeniu.

Celem przeprowadzonego w Japonii prospektywnego badania 519 pacjentów w starszym wieku, z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, było ustalenie zależności pomiędzy porannym wzrostem wartości ciśnienia a wystąpieniem udaru. Rejestrowano ambulatoryjny zapis dobowych wartości ciśnienia tętniczego (ABPM ), a badaniem rezonansu magnetycznego – zmiany niedokrwienne w mózgu. Poranny wzrost ciśnienia tętniczego (morning surge – MS) określono jako różnicę pomiędzy średnią wartością ciśnienia tętniczego w czasie pierwszych 2 godzin po przebudzeniu, a najniższymi wartościami ciśnienia podczas snu.

W czasie średniej obserwacji 41 miesięcy (od 1 do 68 miesięcy) wystąpiły 44 udary. W grupie 53 pacjentów z MS ≥55 mm Hg obserwowano częstsze występowanie mnogich zawałów mózgu (57% vs 33%, p=0,001) oraz udarów mózgu (19% vs 7,3%, p=0,004) w porównaniu z grupą 466 pacjentów z MS <55 mm Hg.

Potwierdzono więc przypuszczenie, że nadmierny poranny wzrost wartości ciśnienia tętniczego jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentu udarowego, a zatem celem leczenia hipotensyjnego powinna być redukcja zjawiska MS.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-03-18

0 replies on “Poranny wzrost wartości ciśnienia tętniczego sprzyja wystąpieniu udarów”