Choroba wieńcowa u młodych dorosłych

Lloyd W. Klein i Sandeep Nathan – Coronary artery disease in young adults J Am Coll Cardiol 2003;41:529
U cieszących się dobrym samopoczuciem osób przed 40 rokiem życia konsekwencje wystąpienia choroby wieńcowej (CAD) dla życia rodzinnego i zawodowego są szczególnie wyraźne i zwykle niespodziewane. Na szczęście częstość występowania objawowej CAD u młodych dorosłych jest niska. W większości prac ta grupa wiekowa stanowi zaledwie 3% osób z CAD.

Objawowa CAD to jednak zaledwie „wierzchołek góry lodowej.” W jednym z ostatnich badań istotne zmiany miażdżycowe stwierdzono u ponad połowy dawców serc (średni wiek 33 lata).

W opublikowanej w tym samym numerze Journal of the American College of Cardiology pracy, Cole i wsp. przedstawiają 15-letnie losy ponad 800 osób z udokumentowaną angiograficznie przed 40. rokiem życia CAD. Z uwagi na wielkość populacji i czas obserwacji jest to największe dotychczasowe badanie tego zagadnienia. W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych doniesień rokowanie tej grupy chorych nie było korzystne – w trakcie obserwacji zmarła niemal 1/3 chorych.

Czynnikami ryzyka zgonu były między innymi: palenie papierosów, cukrzyca, przebyty zawał serca i niewydolność serca. Lepsze rokowanie mieli chorzy poddawani interwencjom na naczyniach wieńcowych.

Autorzy komentarza wyodrębniają dwie podgrupy młodych osób z CAD. U chorych z izolowanymi, pojedynczymi zmianami w naczyniach, pęknięcie wcześniej nie zwężającej istotnie naczynia blaszki, pod wpływem stresu emocjonalnego lub wysiłku fizycznego, wywołuje ostry incydent wieńcowy. Druga grupa to osoby z cukrzycą, poważnymi zaburzeniami lipidowymi i rozsianymi zmianami w tętnicach, u których progresja choroby jest szybka a korzyści z rewaskularyzacji zazwyczaj krótkotrwałe. Badania nad genetycznymi predyspozycjami i środowiskowymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (stres, infekcje) w młodym wieku pozwolą na lepsze zrozumienie tej choroby również w bardziej typowych przypadkach.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2003-02-19

0 replies on “Choroba wieńcowa u młodych dorosłych”