Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy – doświadczenie ze stanu Michigan

B. P. Tabaei i wsp – Community-based screening for diabetes in Michigan Diabetes Care 2003;26:668
Celem badań przesiewowych jest wykrycie choroby na wczesnym etapie, tak aby podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych i leczniczych chroniło przed rozwojem jej następstw. Celem prezentowanej pracy była ocena programu badań przesiewowych w kierunku cukrzycy w niewyselekcjonowanej populacji. Badanie przeprowadzono z inicjatywy i przy wsparciu lokalnych urzędów zdrowia oraz organizacji woluntariuszy stanu Michigan.

Skrining większości osób przeprowadzono w szpitalach, miejscach pracy, miejscach handlu, zorganizowanych festynach zdrowia i innych. W badaniach przesiewowych wykorzystano ankietę ryzyka wystąpienia cukrzycy zalecaną przez ADA oraz przygodny pomiar glikemii lub pomiar glikemii na czczo. Test interpretowano jako dodatni, jeżeli stężenia glukozy przekraczały odpowiednio 160 mg/dl i 126 mg/dl.

Do analizy wybrano 3301 dorosłych osób, u których badanie skriningowe przeprowadzono w sposób prawidłowy . Na podstawie kwestionariusza stwierdzono, że 57% badanych charakteryzował wysoki wskaźnik ryzyka cukrzycy na podstawie kwestionariusza. Posługując się uprzednio zdefiniowanymi kryteriami, wstępnie hiperglikemię rozpoznano u 5% osób. Podczas dalszej obserwacji, w odniesieniu do całej grupy badanej, cukrzycę rozpoznano u <1% osób poddanych skriningowi. W analizie matematycznej częstość nie zdiagnozowanej cukrzycy w stanie Michigan powinna być wyraźnie wyższa.

Według autorów obecne kryteria dla badań przesiewowych są zbyt rygorystyczne i mało czułe. Skriningiem powinny być objęte raczej wyselekcjonowane grupy ryzyka, jak np.: populacje o ograniczonym dostępie do świadczeń lekarskich, osoby rasy innej niż kaukaska.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-03-17

0 replies on “Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy – doświadczenie ze stanu Michigan”