Kardiolodzy powinni czynnie rozpoznawać cukrzycę typu 2

M. Abedin i D.K. McGuire – Don’t miss this opportunity: diagnosing diabetes Am Heart J 2003;145:195
Autor artykułu redakcyjnego American Heart Journal zachęca kardiologów do czynnego wyszukiwania cukrzycy u ich pacjentów. Przytacza opublikowane w tym samym numerze pisma wyniki badania Tauberta i wsp., którzy oceniali pod kątem zaburzeń metabolizmu glukozy kolejnych chorych poddawanych cewnikowaniu serca. Wśród 3266 badanych 556 miało uprzednio zdiagnozowaną cukrzycę. Spośród pozostałych, cukrzycę wykryto u 486 osób (17,9%). Łącznie, chorzy z uprzednio rozpoznaną i nowo wykrytą cukrzycą stanowili 31,9% wszystkich skierowanych na koronarografię.

W pracach epidemiologicznych wykazano, że cukrzyca niezależnie od czasu trwania, jest czynnikiem ryzyka równoważnym przebytemu zawałowi mięśnia sercowego. Dodatkowo, klasyczne czynniki ryzyka, w warunkach podwyższonych stężeń glukozy, wywierają silniejsze działania proaterogenne. Zwalczanie czynników ryzyka powinno być szczególnie intensywne w przypadku ich współistnienia z cukrzycą. Dotyczy to prewencji pierwotnej oraz wtórnej i obejmuje jednoczesne stosowanie aspiryny, statyn, a także leczenia hipotensyjnego. Warunkiem wdrożenia wieloczynnikowej interwencji jest prawidłowe rozpoznanie cukrzycy.

Autor apeluje, aby kardiolodzy czynnie wyszukiwali cukrzycę wśród swoich pacjentów, podobnie jak czynią to w odniesieniu do takich czynników ryzyka jak palenie czy dyslipidemia.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2003-02-17