Depresja a rokowanie w zawale serca

Claude Lauzon – Depression and prognosis following hospital admission because of acute myocardial infarction CMAJ 2003;168:547
Objawy depresji u chorych ze świeżym zawałem serca stwierdza się w 15-32% przypadków. W niektórych badaniach wykazano, że depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu po zawale, o sile rokowniczej podobnej do frakcji wyrzutu czy szczytowego stężenia CPK. Canadian Cardiovascular Society rekomenduje wykonywanie testów przesiewowych w kierunku depresji za pomocą kwestionariusza Becka u wszystkich chorych z zawałem.

Dotychczasowe badania tego zagadnienia prowadzone były jednak w pojedynczych ośrodkach, różniących się sposobami postępowania po zawale i charakterystyką pacjentów. Przeprowadzono prospektywną, wieloośrodkową ocenę częstości występowania depresji u chorych z zawałem serca oraz jej znaczenia rokowniczego w dalszym przebiegu choroby niedokrwiennej serca.

U 191 chorych (35%) spośród 550 badanych w 2.-3. dniu po dokonanym zawale serca stwierdzono objawy co najmniej łagodnego epizodu depresyjnego. Kolejnej oceny stanu zdrowia dokonano po 30 dniach, 6 miesiącach i po roku od badania wyjściowego. Skumulowana częstość występowania powikłań u chorych z depresją (nawrót epizodu niedokrwienia, kolejny zawał serca, niewydolność krążenia w czasie hospitalizacji z powodu świeżego zawału serca), była istotnie wyższa w porównaniu z grupą kontrolną; większa była także częstość ponownych hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych – kolejne niedokrwienie, zawał serca lub arytmia (skorygowany współczynnik ryzyka -1.4). śmiertelność w rocznej obserwacji wyniosła 16% w grupie z depresją vs 8% w grupie bez depresji – różnica nieznamienna statystycznie.

Zdaniem autorów, stwierdzono dużą częstość występowania depresji po zawale, wykazującej związek z powikłaniami. Chociaż nie wykazano ścisłego związku depresji ze śmiertelnością, jej wpływ na stan zdrowia i jakość życia uzasadnia badania przesiewowe w okresie hospitalizacji. Postuluje się przeprowadzenie większych badań dotyczących wpływu depresji na rokowanie po zawale.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2003-03-04

0 replies on “Depresja a rokowanie w zawale serca”