“Naturalny eksperyment” w kardiologii

A. Sekikawa i wsp – A “natural experiment” in cardiovascular epidemiology in the early 21st century Heart 2003;89:255
Jako “naturalny eksperyment” określa się sytuacje, kiedy poszczególne podzbiory populacji różnią się ekspozycją na czynniki ryzyka. W kardiologii obserwacje takich grup przyczyniły się do opracowania zasad prewencji.

W opartym o dane z lat 60-ych badaniu NI-HON-SAN Study porównano populacje Japończyków mieszkających w Japonii, na Hawajach oraz w Kalifornii. Z uwagi na przyjęcie amerykańskich nawyków żywieniowych, Japończyków z obszaru USA cechował wyższy poziom cholesterolu (o 1.3 mmol/l) oraz zwiększona zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego. Dane epidemiologiczne z lat 80-ych porównujące grupy Japończyków urodzonych po wojnie w Japonii i na Hawajach (USA), z populacją osób rasy kaukaskiej z terenu Stanów Zjednoczonych wykazały zbliżony profil lipidowy i wartości ciśnienia dla mężczyzn rasy białej z USA i mieszkańców Japonii.

Stwierdzono jednak, że śmiertelność z powodu choroby wieńcowej u Japończyków (zarówno w Japonii i na Hawajach) jest istotnie mniejsza niż w grupie osób rasy białej. Za tę różnicę mogą mogą być odpowiedzialne czynniki dietetyczne: większe spożycie kwasów omega-3, izoflawonoidów z soi i alkoholu przez Japończyków. Ważną rolę odgrywa również polimorfizm genów przemiany lipidowej: białka transportującego estry cholesterolu, lipazy lipoproteinowej i lipazy wątrobowej. Wykształcony zostaje wówczas korzystny profil lipidowy w zakresie wielkości, budowy i stężenia poszczególnych frakcji lipoprotein.

Dokładna analiza populacji, które przejmują zachodni styl życia może pomóc w określeniu genetycznych i środowiskowych czynników chroniących przed chorobami układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Heart / 2003-03-06