Losy chorych wypisanych na własne żądanie

Stephen W. Hwang i wsp – What happens to patients who leave hospital against medical advice? CMAJ 2003;168:417
Szacuje się, że kilka procent hospitalizowanych chorych opuszcza szpital wbrew zaleceniom lekarskim. Na własne żądanie częściej rezygnują osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Niewiele badań poświęcono dalszym losom tych chorych.

Autorzy kanadyjscy ocenili, czy decyzja o opuszczeniu szpitala na własne żądanie ma niekorzystny wpływ na dalsze losy chorych, a zwłaszcza jak często zachodzi konieczność powtórnej hospitalizacji. Badaniem objęto grupę 97 chorych wypisanych na własne żądanie oraz grupę 97 odpowiednio dobranych osób wypisanych zgodnie z zaleceniem lekarskim. Okres obserwacji obejmował 90 dni.

Największy odsetek ponownych hospitalizacji w grupie badanej zanotowano w pierwszych 15 dniach obserwacji. Przez kolejne 75 dni odsetek ten był zbliżony do grupy kontrolnej. Prawdopodobieństwo ponownej hospitalizacji w ciągu 15 dni od opuszczenia szpitala było znacznie wyższe w grupie wypisanych na własne żądanie (21%) w porównaniu z grupą kontrolną (3%, p<0.001).

Jako motyw wypisu na własne żądanie podawano przede wszystkim: sprawy osobiste, dobre samopoczucie, niezadowolenie z leczenia, uczucie znudzenia i zniecierpliwienia. Choć problem alkoholowy dotyczył aż 70% chorych wypisanych na własne żądanie, żaden z nich nie podał tego jako przyczyny decyzji o opuszczeniu szpitala. Przedwczesny wypis ze szpitala był jedynym czynnikiem znamiennie wpływającym na prawdopodobieństwo ponownego leczenia szpitalnego (skorygowany współczynnik ryzyka 2.5; 95% przedział ufności 1.4-4.4).

Autorzy sugerują szczególne zainteresowanie losami chorego w ciągu pierwszych dwóch tygodni po opuszczeniu szpitala.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2003-02-18