Leczenie nadciśnienia – sprzeczne (?) wyniki ostatnich dużych badań

Edward D. Frolich – Treating hypertension – who are we to believe N Engl J Med 2003;348:639
Artykuł stanowi komentarz do opublikowanych w tym samym wydaniu New Egland Journal of Medicine przez Winga i wsp. wyników badania Second Australian National Blood Pressure Study (ANBP2). Badaniem ANBP2 objęto grupę 6083 chorych obserwowanych przez lekarzy ogólnych przez 4.1 roku. Porównywano wpływ inhibitorów enzymu kowertującego (ACEi) i leków moczopędnych na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych u starszych osób z nadciśnieniem. Wyniki pracy powinny więc być podobne do rezultatów badania Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), zaplanowanego w celu porównania diuretyku – chlortalidonu z reprezentantami pozostałych klas leków przeciwnadciśnieniowych (ACEi, antagonistów wapnia).

ANBP2 wykazało przewagę ACEi nad diuretykami (większa redukcja wszystkich epizodów sercowo-naczyniowych oraz śmiertelności ogólnej), zwłaszcza u starszych mężczyzn. W ALLHAT nie wykazano natomiast różnicy w częstości podstawowego punktu końcowego (śmiertelność z powodu choroby wieńcowej i zawały nie zakończone zgonem) pomiędzy badanymi grupami, a nawet odnotowano przewagę diuretyku w zakresie niektórych wtórnych punktów końcowych.

Autor komentarza analizuje różnice pomiędzy badaniami. W ANBP2 w obu grupach uzyskano podobnej wielkości spadek ciśnienia, natomiast w ALLHAT ciśnienie najskuteczniej obniżały diuretyki (końcowe ciśnienie skurczowe niższe o 2 mm Hg w grupie diuretyku niż ACE-i). Różnice dotyczyły również charakterystyki demograficznej badanych grup. W ANBP2 95% badanych należało do rasy kaukaskiej, podczas gdy 35% uczestników ALLHAT do rasy czarnej (gorzej reagującej na leczenie ACE-i).

Zdaniem autora, doceniając znaczenie dużych badań klinicznych z populacyjnego punktu widzenia, niezbędne jest indywidualne podejście do wyboru leczenia hipotensyjnego u poszczególnego pacjenta.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2003-02-13

 

0 replies on “Leczenie nadciśnienia – sprzeczne (?) wyniki ostatnich dużych badań”