Stopa cukrzycowa – epidemiologiczny punkt widzenia

R. J. Tapp i wsp – Foot complications in type 2 diabetes: an Australian population-based study Diabet Med 2003;20:105
Powikłania cukrzycy o charakterze neuropatii i miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych w końcowym efekcie prowadzą do rozwoju zespołu stopy cukrzycowej. Autorzy pracy przedstawili wyniki wieloośrodkowego badania epidemiologicznego przeprowadzonego w Australii i oceniającego częstość cukrzycy, upośledzonej tolerancji glukozy (IGT), nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG), ich powikłań w grupie 11 247 osób powyżej 25 roku życia.

U chorych z zaburzeniami metabolizmu glukozy oraz losowo wybranych osób bez zaburzeń glikemii (NGT), zbadano częstość neuropatii obwodowej, miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych (PVD) oraz owrzodzeń stóp. Chorobowość z powodu cukrzycy w Australii wynosi 7,4%.

Neuropatię ocenianą na podstawie kwestionariusza dolegliwości, hipotoni ortostatycznej i badania czucia dotyku testem monofilamentowym, stwierdzono u 13,1% osób z uprzednio rozpoznaną cukrzycą, 7,1% z cukrzycą świeżo wykrytą, 5,7% chorych z upośledzoną tolerancją glukozy i 5,6% z nieprawidłową glikemią na czczo. U osób bez zaburzeń metabolizmu glukozy częstość ta wynosiła 2,8%.

PVD oceniane wskaźnikiem kostka-ramię lub na podstawie wywiadu, stwierdzono u 13,9% chorych z rozpoznaną cukrzycą, 6,9% ze świeżo wykrytą cukrzycą, 6,3% z UTG, 5,6% z IFG oraz 3,2% z NGT.

Czynnikami ryzyka neuropatii były: czas trwania cukrzycy, wiek, wzrost oraz stężenie kwasu moczowego. PVD istotnie zależało również od albuminurii i palenia papierosów.

Zdaniem autorów, zespół stopy cukrzycowej jest bardzo istotnym powikłaniem cukrzycy w skali populacyjnej, biorąc pod uwagę koszty związane z amputacjami i leczeniem owrzodzeń.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2003-02-03

0 replies on “Stopa cukrzycowa – epidemiologiczny punkt widzenia”