Cukrzyca i powikłania sercowo-naczyniowe w krajach dalekiego Wschodu

Asia Pacific Cohort Studies Collaboration – The effects of diabetes on risk of major cardiovascular disease and death in the Asian-Pacific region. Diabetes Care 2003;26:360
Kraje z największą liczbą chorych na cukrzycę to Indie (21 milionów) i Chiny (17 milionów). Szacuje się, że w 2025 roku 136 z 300 milionów chorych zamieszkiwać będzie w Azji. W krajach zachodnich najczęstszą przyczyną zgonów u chorych na cukrzycę są powikłania sercowo-naczyniowe, natomiast w niektórych ubogich populacjach -zakażenia i niewydolność nerek.

Nie dokonano dotychczas analizy badań oceniających powikłania sercowo-naczyniowe (CV) cukrzycy w krajach Dalekiego Wschodu oraz Australii i Nowej Zelandii. Celem pracy Asia Pacific Cohort Studies Collaboration była ocena wpływu cukrzycy (DM) na powikłania CV i śmiertelność w tym regionie.

Do analizy włączono ponad 20 badań populacyjnych z długoterminową obserwacją, zakończonych przed rokiem 2000. Oceniono indywidualne dane ponad 160 tysięcy osób, wśród których u blisko 5 tysięcy rozpoznano cukrzycę.

Stwierdzono, że DM związana była z 2-krotnie wyższym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (podobne ryzyko dla rasy białej i żółtej oraz kobiet i mężczyzn). Ryzyko wszystkich powikłań CV (w tym śmiertelnych i nie zakończonych zgonem) było najwyższe u osób z rozpoznaniem DM poniżej 60 roku życia. DM zwiększała również całkowitą śmiertelność (o blisko 60%), z istotnym wzrostem ryzyka zgonu z powodu powikłań nerkowych, chorób nowotworowych i zakażeń.

Badanie potwierdza brak istotnej różnicy w częstości występowania powikłań CV w cukrzycy u osób rasy białej i żółtej regionu Wschodniej Azji i Australii, wskazując jednocześnie zagrożenie “epidemią” DM i związanych z nią powikłań w krajach Dalekiego Wschodu. Ponieważ wyniki badania są porównywalne są z wynikami badań w populacjach europejskich oraz Framingham, sugerują stosowanie podobnych narzędzi diagnostycznych i strategii prewencji.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-02-11

0 replies on “Cukrzyca i powikłania sercowo-naczyniowe w krajach dalekiego Wschodu”