Badanie ALLHAT-silne strony i ograniczenia-komentarz prof. Fagarda

Robert H. Fagard – The ALLHAT trial: strengths and limitations J Hypertens 2003;21:229
Zdaniem Roberta H. Fagarda z Uniwersytetu w Leuven badanie ALLHAT, jak każda próba kliniczna, ma zarówno silne strony, jak i ograniczenia.

Do tych pierwszych autor zalicza przede wszystkim liczebność grupy badanej (ponad 42 tysiące uczestników) oraz jej reprezentatywność (duży udział kobiet, mniejszości etnicznych, chorych na cukrzycę).

Jako ograniczenie metodologiczne wymienia fakt, iż 90% pacjentów było już leczonych hipotensyjnie w momencie randomizacji. Nagła zmiana leczenia mogła wpłynąć na wyniki, np. odstawienie uprzednio przyjmowanego diuretyku i włączenie chorego do grupy inhibitora ACE lub blokera kanału wapniowego mogło spowodować retencję płynów i być przyczyną rozpoznania niewydolność serca (HF). Za taką interpretacją przemawia obserwacja szybkiego po randomizacji rozdzielenia się krzywych Kaplana-Meiera oceniających występowanie HF, biegnących następnie równolegle.

Autor komentarza zwraca uwagę także na fakt, iż leki hipotensyjne (atenolol,klonidyna, rezerpina) dopuszczone w protokole badania do kojarzenia z badanymi preparatami, nie są najkorzystniejszym połączeniem, zwłaszcza dla ACE inhibitora.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-02-07