Badanie ALLHAT-najważniejsze wnioski-komentarz prof Chalmersa

John Chalmers – All hats off to ALLHAT: a massive study with clear messages J Hypertens 2003;21:225
Zdaniem Johna Chalmersa z Institute for International Health z Sydney najważniejsze wnioski wynikające z badania ALLHAT to: zaobserwowany bardzo dobry efekt diuretyków, podkreślenie znaczenia stopnia kontroli ciśnienia, a także roli “twardych” punktów końcowych w badaniach klinicznych.

Korzyści kliniczne leczenia diuretykami w badanej populacji osób starszych autor wiąże z siłą działania hipotensyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do ciśnienia skurczowego, które jest głównym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Właśnie różnice w wartościach ciśnienia skurczowego (chlortalidon vs amlodypina – 1 mm Hg, chlortalidon vs lizynopryl – 2 mm Hg) są przyczyną obserwowanej różnicy w zakresie niektórych wtórnych punktów końcowych.

Autor podkreśla, że na wyniki w podgrupie lizynoprylu istotny wpływ miała słabsza skuteczność ACE-inhibitora u rasy czarnej (35% badanej populacji). Jednocześnie zwraca uwagę, że badanie ALLHAT nie przynosi informacji o względnej skuteczności klas leków hipotensyjnych u Azjatów, stanowiących znaczną część światowej populacji chorych na nadciśnienie.

Jako praktyczne wnioski z badania autor proponuje rozpoczynanie leczenia nadciśnienia od diuretyku w sytuacjach, gdy nie ma szczególnych wskazań do zastosowania innej grupy leków. Wielu chorych wymagać będzie terapii skojarzonej ACE inhibitorem, blokerem receptora angiotensyny, beta blokerem lub blokerem kanału wapniowego. Diuretyk powinien być elementem leczenia skojarzonego u większości pacjentów.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2003-02-07

 

0 replies on “Badanie ALLHAT-najważniejsze wnioski-komentarz prof Chalmersa”